Jānis Medenis

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (53); Compiler (1); Person of reception (53)

Photos: Person in photo(4)

NameJānis Medenis
PseudonymJānis Mednis
SummaryJānis Medenis (no 1922. līdz 1935. gadam pseidonīms Jānis Mednis; 1903–1961) – dzejnieks, tulkotājs. Apmeklējis karaskolu Rīgā (1920–1922), neilgi strādājis Jelgavas laikraksta "Zemgalietis" redakcijā par korektoru un literatūras un mākslas nodaļas vadītāju (1922–1923). Studējis Latvijas Universitātē baltu filoloģiju (1922–1924) un tieslietas (1930–1933). Bijis "Latviešu konversācijas vārdnīcas" sekretārs (1927–1937). Savā daiļradē balstījies latviešu mitoloģijā, pievērsies latviešu strēlnieku apdzejošanai. Iedibinājis tautisko dzejas formu, t.s. Medeņa metrus. Saņēmis Kultūras fonda prēmiju par krājumiem "Tecila" (1933) un "Varenība" (1936), kā arī pirmo Annas Brigaderes prēmiju 1937. gadā par dzejas krājumu "Varenība".
Personal informationDzimis zemnieku saimniecības rentnieka Pētera Rūdolfa Medeņa (1864–1924) un viņa sievas Ievas (dzimusi Elksnīte, 1882–1958) ģimenē. Ģimenē bijuši 5 dēli (viens no sešiem bērnībā miris sešu gadu vecumā ar difteriju).
1932. gadā apprecējās ar "Trākšu" saimnieci Almu Varkali.

1959. gadā apprecējies ar tēlnieci Leu Davidovu (1921-1986), viņu ģimenē dzimis dēls Vidvuds Medenis (1960) – radiožurnālists un literāts.
Work1920: pirmais dzejolis – "Donna Izabella" laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 1920. 14.X, ar parakstu Jānis Medens.

Dzejoļu krājumi

1926: "Torņi pamalē"
1933: "Tecila" (Kultūras fonda prēmija)
1936: "Varenība" (Annas Brigaderes prēmija un Kultūras fonda godalga 1937. gadā)
1937: "Mūžīga diena" (pirmā krājuma pārstrādāts un papildināts izdevums"
1942: "Teiksmu raksti"
1942–1945: kara laikā rakstītā dzeja apkopota krājumā "Burvību grāmata", izdots ar nosaukumu "Tērandes rozes" (publicēts trimdā).
No 1946. līdz 1948. gadam ieslodzījumā Bolderājā top dzejas krājums "Dieva dārzs".
1958: "Dienu krāšņums"
1961: "Ugunis naktī"
1989: "Noriļskas vainags" (publicēts žurnālā "Karogs", Nr. 6)
2014: "Dieva dārzs. Putnu ceļš. 1947–1955"

Atgriezies no izsūtījuma, Medenis 1957. gadā iesniedza izdevniecībai dzejoļu krājumu "Ugunis naktī" par 1905.–1906. gada notikumiem (sarakstījis 1956.–1957. gadā). To neizdeva. Ēvalds Sokols panāca Medeņa izlases "Dienu krāšņums" (1958) izdošanu, vienlaikus Medeņa agrākos dzejoļus un dzejnieka personību ideoloģiski uzlabojot (svītrots Medeņa mitoloģiskais personāžs, noklusēti vai falsificēti fakti, labots teksts utt.).
Pēc autora nāves iznāca grāmata "Ugunis naktī" (1961), arī ar cenzora ierobežojumiem (vairākas balādes un poēmas atmestas).

Kopoti raksti

1985–1989: "Jāņa Medeņa Raksti" piecos sējumos (ASV)
2003: "Atkal esmu mājās" Rīga: Nordik

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

Medeņa tulkojumu vidū Fjodora Dostojevska romāns "Brāļi Karamazovi" (1-3, 1927–1928), "Pazemotie un apvainotie" (1960), "Idiots" (1961), Aleksandra Kuprina u.c. darbi.
Atdzejojis Puškina un Mihaila Ļermontova darbus.

Sastādītie krājumi

1935: kopā ar Raimondu Bebri sastādījis dzejas antoloģiju "Varoņu laiks", kurā hronoloģiska latviešu karavīru varonības simfonija.
Quotations"Daiļrades sākumā mācījies no Edvarta Virzas, Viktora Eglīša dzejas, no Fransuā Vijona franču balādēm, kuras balstītas uz panta muzikalitātes un dinamiskas ritmikas atkārtojumiem. Cienot senās klasiskās dzejas tradīcijas (iemācās latīņu valodu, lai lasītu Horāciju), Medenis iet arī jaunu formu meklējumu ceļu, 30. gadu vidū izveidojot t.s. Medeņa strofas, kuru uzbūves pamatelementi ir latviešu tautasdziesmu trohaja dipodija un daktila pēda. Rindu dažāda garuma un variēta savienojuma ceļā radušies daudzveidīgi muzikālu strofu (metru) varianti. Latvju dainas Medenis dēvējis par savu dzīvību. Formas ziņā Medeņa strofas bagātinājušas latviešu liroepiku. Viņa dzejas izteiksme svaiga un bagāta (epiteti, gleznas, salīdzinājumi, atskaņu izkārtojumi utt.), stils pacilājošs, patētisks. Tematika daudzveidīga: latviešu likteņgaitas kritiskos vēstures posmos, kad vēstures notikumi pacelti līdz simboliski balādiskam augstumam, strēlnieku cīņas, varonība un traģika, kad cīnītāju glorificēšana gūst mūsu dzejā reti skandētu varenību, lauku cilvēka vitalitātes un darba rosmes cildinājums, dabas skaistuma un mīlestības jūtu krāšņums, bet visam pāri – dzimtenes, tautas un brīvās Latvijas valsts jūsmīgs apdziedājums. Medenis viens no izcilākajiem latviešu liroepiķiem."
Biruta Gudriķe

"Tieša sakara dzejniekam Jānim Medenim ar 30. gados latviešu literatūrā dominējošo pozitīvisma virzienu nav, tomēr, neraugoties uz to, viņa šī posma daiļrade lielā mērā iekļaujas pozitīvisma kontekstā. Īpaši dzejoļu krājums "Varenība" (1936), kas jau tajā pašā gadā tika prēmēts ar Kultūras fonda godalgu un Annas Brigaderes prēmiju. Jāni Medeni ar pozitīvismu saista Latvijas neatkarības cīņu, strēlnieku varonības attēlojums, teiksmas, kuru temati pasmelti Senlatvijas mītizētajā pagātnē. Plašāk šo kopību starp Jāni Medeni un pozitīvistiem var nodēvēt par varoņu, varonības meklējumiem, dzejniekam izjūtot, ka grūst ne tikai Latvijas neatkarības ieliktie pamati, bet izjūk stabilas vērtības Eiropā."
Janīna Kursīte. Jānis Medenis. Latviešu rakstnieku portreti. Pozitīvisti. Rīga: Zinātne, 2002, 116. lpp.

"Medeņa spēcīgajā, gaŗajā augumā iemita lēna smaga pievilcība, bet viņa raksturs bija bajārisks, ar plašu vērienu, dzīvības mīlestību. Runājot par dzeju, viņš teica, ka tā pamatos vienmēr skumja, bet ar cildenu skaņu. Savus pantus viņš kala it kā lauku akmenī, bet ar zeltkaļa rūpību, smalku apdari. Vārdu bangas viņš savaldīja gan sonetos, gan savos klasiskajos "metros", kam rakstu, ritumu devušas dainas, bet kas izveidoti pilnīgi patstāvīgi, īpatnēji."
Jānis Veselis. Jāņa Medeņa piemiņai. Labietis, Nr. 22, 1961.01.07.

"Medenis, skandēdams savas vārsmas, grandīdams varenos metrus, parasti pievēra acis kā viņa vārda brālis putns. Viņa drusku piesmakušā balss kļuva gan maigi liriska, dziedoša, gan episki, mierīgi vēstoša, gan pērkonīgi drāmatiska, drebinādama sirdis, prātus. Neviens īsti pareizi nemācēja viņa metrus noskandēt, tikai viņš pats, tad tie ieguva visu savu dzejisko izteiksmes spēku. Viņš sacīja, ka gandrīz katram savam dzejolim izdomājot meldiju, tikai tad esot pārliecināts par tā labumu."
Jānis Veselis. Jānis Medenis. Laika Mēnešraksts, Nr. 7, 1955.01.07.
LinksVidvuds Medenis (1923–2016) - Brother
Maija Poiša (1934) - Daughter
Vidvuds Medenis (1960) - Son
Occupationspoet
translator
Birth time/place31.05.1903
Lejasješkas
"Lejas Ješkas", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4824
Residence1932 (Date is approximate)
Kokles iela, Rīga
Kokles iela, Rīga
Trīsdesmito gadu sākumā Jānis Medenis pārcēlās uz Rīgu, dzīvoja Jelgavas Ārrīgā Meistaru ielā (mūsdienās – Kokles iela).

1937 (Date is approximate)
Trakši
Trakši , Praulienas pagasts, Madonas novads

Pēc Annas Brigaderes prēmijas un Kultūras fonda prēmijas saņemšanas ģimene no Rīgas pārcēlusies uz sievas mājām Praulienas Trākšās.


1937 – 00.08.1944 (Date is approximate)
Praulienas pagasts
"Lejasješkas", Praulienas pagasts, Madonas novads

20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē ar ģimeni dzīvojis piešķirtajā jaunsaimniecībā Saikavas pagasta (šodien – Praulienas pagastā) Aiviekstes kreisajā krastā, kur (daļēji par saņemto Annas Brigaderes prēmiju) uzcēlis Medeņu māju. 1940. gadā mājas atsavināja, tajās ierīkoja milicijas mītni. 1944. gada augusta sākumā vācu karaspēks nesen uzceltās Medeņu mājas nopostīja.


00.08.1944
Trakši
Trakši , Praulienas pagasts, Madonas novads
Pēc Medeņu māju nopostīšanas 1944. gada augusta sākumā ģimene pārcēlās atpakaļ uz dzimtajām mājām Praulienas pagasta "Trākšiem". Vācieši pavēlēja atstāt arī tās, un Medeņi bija spiesti kļūt par bēgļiem.

00.08.1944
Madona
Madona, Madonas novads
Pēc dzimto māju zaudēšanas ģimene neilgu brīdi uzturējusies Madonā.

00.08.1944
Saulrieti
"Saulrieti", Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
Pēc uzturēšanās Madonā Medeņu ģimene devusies uz Vecpiebalgu, kur dzīvoja Jāņa Medeņa draugs, dzejnieks Kārlis Skalbe. Apmēram divas nedēļas Medeņi dzīvoja pie Skalbes "Saulrietu" mājās.

00.09.1944 – 00.10.1944
Ventspils
Ventspils
Caur Rīgu Medeņu ģimene bēgusi uz Ventspili, kuru sasniegusi oktobra sākumā un apmetusies kādā pamestā mājā. Šajā laikā Ventspili daudz bombardēja, un Medeņi bieži pārnakšņojuši patvertnē.

00.10.1944
Vārves muiža
"Vārves muiža", Vārve, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
No Ventspils Medeņi aizbrauca uz Vārvi, kur iekārtojās dzīvoklī Vārves pilī – tobrīd vācu kara hospitālī.

00.10.1944 – 00.08.1945 (Date is approximate)
Tērande
Tērande, Ziru pagasts, Ventspils novads, Latvija

Pēc Jāņa Medeņa norīkošanas darbā par Tērandes septiņgadīgās skolas direktoru un latviešu valodas skolotāju Medeņi pārcēlās uz Tērandi. Šeit ģimene dzīvojusi līdz 1945. gada vasarai.


00.09.1945 (Date is approximate)
Vārves muiža
"Vārves muiža", Vārve, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
1945. gada rudenī ģimene atgriežas Vārvē, kur atkal dabūjuši dzīvoklī pilī.

1947
Noriļska
Norilsk, Krasnoyarsk Krai, Russia

1947. gadā izsūtīts uz Noriļskas labošanas darbu nometni. Apcietinājumā un izsūtījumā rakstījis dzejoļus, piemēram, ciklu "Daugavgrīvas vanags", "Putnu ceļš".


1955 (Date is approximate)
Irkutska
Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia
Pēc Noriļskas gulaga nometināts Irkutskas apgabalā.

03.11.1955
Rīga
Rīga

1953. gadā pārcietis smadzeņu trieku ar paralīzi labajā kājā.

1955. gada rudenī amnestēts, 3. novembrī smagi slims atgriezies Rīgā.


00.12.1955 – 00.01.1956 (Date is approximate)
Cīrulīši
Cēsis, Cēsu novads

Ar Rakstnieku savienības atbalstu 1955./1956. gada ziemā uzturējies Cīrulīšu atpūtas namā pie Cēsīm.


1958 – 1961
Murjāņi
Murjāņi, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
1958. gadā ieguvis zemi Murjāņos, kur sācis celt māju.
Education1913
Praulienas pagastskola
Prauliena
Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads

1913. gadā beidzis Praulienas pagastskolu.


1913 – 1915
Madonas (Biržu) proreālskola
Rīgas iela 1, Madona
Rīgas iela 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

1915 – 1918
Rīgas Kultūrtehniskā skola
Tvera
Tver, Tver Oblast, Russia
Mācījies Rīgas kultūrtehniskajā vidusskolā, kas Pirmā pasaules kara laikā bija evakuēta uz Tveru.

1918
Madona Secondary School
1918. gadā mācījies Madonas vidusskolā.

1920 – 1922
War School / The National Defence Academy of Latvia
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012

Apmeklējis karaskolu Rīgā. 1922. gadā tiek atvaļināts kadetkaprāļa pakāpē.


1922 – 1924
University of Latvia
Studējis Latvijas Universitātē baltu filoloģiju.

1930 – 1933
University of Latvia
Studējis Latvijas Universitātē tieslietas.
Working place1922 – 1923
Laikraksts "Zemgalietis"
Jelgava
Jelgava
Neilgi strādājis Jelgavas laikraksta "Zemgalietis" redakcijā par korektoru un literatūras un mākslas nodaļas vadītāju.

1927 – 1937
Latviešu konversācijas vārdnīcas redakcija
"Latviešu konversācijas vārdnīcas" atbildīgais sekretārs

00.10.1944
Tērandes septiņgadīgā skola
Tērandes muiža
"Tērandes muiža", Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624

Jānis Medenis norīkots strādāt Tērandes septiņgadīgajā skolā par direktoru un latviešu valodas skolotāju. Viņa dzīvesbiedre Alma mācīja dziedāšanu un vācu valodu.


00.10.1945 (Date is approximate)
Ēdole
Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads
Jānis Medenis kļuvis par Ēdoles, Popes, Puzes un Zlēku dzirnavu pārraugu. Amats pēckara laikā deva ģimenei iespēju tikt pie putraimiem un citas pārtikas.

00.10.1945
Pope
Pope, Popes pagasts, Ventspils novads
Jānis Medenis kļuvis par Ēdoles, Popes, Puzes un Zlēku dzirnavu pārraugu. Amats pēckara laikā deva ģimenei iespēju tikt pie putraimiem un citas pārtikas.

00.10.1945
Puzes muiža
Puzes muiža, Puzes pagasts, Ventspils novads
Jānis Medenis kļuvis par Ēdoles, Popes, Puzes un Zlēku dzirnavu pārraugu. Amats pēckara laikā deva ģimenei iespēju tikt pie putraimiem un citas pārtikas.

00.10.1945
Zlēku pagasts
Zlēku pagasts, Ventspils novads
Jānis Medenis kļuvis par Ēdoles, Popes, Puzes un Zlēku dzirnavu pārraugu. Amats pēckara laikā deva ģimenei iespēju tikt pie putraimiem un citas pārtikas.
Participation in organisations27.03.1958
Latvian Soviet Writers’ Union

1958. gada 27. martā kļūst par Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru.

Service1918 (Date is approximate)

Piecpadsmit gadu vecumā brīvprātīgi iestājies Ziemeļlatvijas brigādes 2. Cēsu rotā un piedalījies Latvijas neatkarības cīņās pret bermontiešiem un Latgales atbrīvošanā.

Detention1945
Ventspils
Ventspils
1945. gada rudenī izsaukts uz nopratināšanu Ventspilī.

07.01.1946
Vārve
Vārve, Vārves pagasts, Ventspils novads

1946. gada janvārī apcietināts, 26. novembrī tiek izvirzīta apsūdzība, 6. decembrī tiek tiesāts 12 cilvēku grupā.

"Jānim Medenim tiek izvirzīta apsūdzība par līdzdalību vācu okupantu militārajos formējumos un nacionālo partizānu akcijās, pretpadomju propagandu un neziņošanu par nacionālo patizānu darbību drošības iestādēm. [..] Liecībā tiesā Jānis Medenis atzīstas, ka piedalījies vācu organizētajā iedzīvotāju pašaizsardzībā Saikavas pagastā – vienu reizi ar šauteni rokās aizsargājis pagastmāju, divas reizes sargājis tiltu. Viņa līdzdalību nacionālo partizānu akcijās noliedza citi šajā prāvā apsūdzētie. [..] Apsūdzība saistās ar dzejoli "Cik mocekļu", kas publicēts nelegālajā izdevumā "Kurbads"1945. gada 15. oktobrī. [..] Jānis Medenis atzīst, ka tas ir pretvācisks dzejolis un tādi bijuši vēl. [..] vairums apsūdzības pantu tiek atspēkoti, paliek tikai neziņošanas, bet par to varēja apsūdzēt ikvienu Kurzemes iedzīvotāju."

Grāpis, Andrejs. "Sāpēm es sacīšu dziesmu..." No: Medenis, Jānis. Dieva dārzs. Putnu ceļš. 1947–1955. Rīga: Mansards, 2014, 9.–10. lpp.


07.01.1946
Ventspils
Ventspils

Pēc apcietināšanas Vārvē vispirms pārvests uz Ventspili.


00.02.1946 (Date is approximate)
Rīgas Centrālcietums
Mazā Matīsa iela 3, Rīga
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009

Pēc Ventspils ticis ieslodzīts Rīgas Centrālcietumā. Notiesāts uz 10 gadiem par pretpadomju darbību.


00.02.1946 (Date is approximate)
Latvijas PSR Valsts Drošības komiteja
Laikā, kad atradies apcietinājumā Rīgas Centrālcietumā, pa naktīm ticis vests uz nopratināšanām čekā Stabu ielā.

00.02.1946 – 18.07.1948 (Date is approximate)
Bolderājas koncentrācijas nometne
Bolderāja
Ozolkalni, Rīga

Pēc Rīgas Centrālcietuma ieslodzīts Bolderājas koncentrācijas nometnē.


1948 – 21.10.1955
Irkutskas apgabals
Irkutsk Oblast, Russia
Place/time of death10.05.1961
Murjāņi
Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads
Miris ar sirdstrieku.
Buried13.05.1961
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
RewardsKultūras fonda prēmija
Tecila
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Tecila".
Literatūra
1934

Kultūras fonda prēmija
Varenība
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Varenība".
Literatūra
1937

Annas Brigaderes prēmija
Varenība
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Varenība".
1937

Map legendShowing 1-34 of 34 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Lejasješkas
("Lejas Ješkas", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4824)
31.05.1903Birth time/placeFarmstead
2Trakši
(Trakši , Praulienas pagasts, Madonas novads)
1937ResidenceVillage
3Praulienas pagasts
("Lejasješkas", Praulienas pagasts, Madonas novads)
1937 - 01.08.1944ResidenceParish
4Trakši
(Trakši , Praulienas pagasts, Madonas novads)
01.08.1944ResidenceVillage
5Madona
(Madona, Madonas novads)
01.08.1944ResidenceCity
6Saulrieti
("Saulrieti", Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122)
01.08.1944ResidenceFarmstead
7Ventspils
(Ventspils)
01.09.1944 - 01.10.1944ResidenceCity
8Vārves muiža
("Vārves muiža", Vārve, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623)
01.10.1944ResidenceManor house
9Tērande
(Tērande, Ziru pagasts, Ventspils novads, Latvija)
01.10.1944 - 01.08.1945ResidenceVillage
10Vārves muiža
("Vārves muiža", Vārve, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623)
01.09.1945ResidenceManor house
11Noriļska
(Norilsk, Krasnoyarsk Krai, Russia)
1947ResidenceCity
12Irkutska
(Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia)
1955ResidenceCity
13Rīga
(Rīga)
03.11.1955ResidenceCity
14Murjāņi
(Murjāņi, Krimuldas pagasts, Siguldas novads)
1958 - 1961ResidenceVillage
15Cīrulīši
(Cēsis, Cēsu novads)
01.12.1955 - 01.01.1956ResidencePart of a city
16Kokles iela, Rīga1932ResidenceStreet
17Murjāņi
(Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads)
10.05.1961Place/time of deathVillage
18Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
13.05.1961BuriedCemetery
19Prauliena
(Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads)
1913EducationVillage
20Tvera
(Tver, Tver Oblast, Russia)
1915 - 1918EducationCity
21Rīgas iela 1, Madona
(Rīgas iela 1, Madona, Madonas novads, LV-4801)
1913 - 1915EducationBuilding, house
22Krišjāņa Barona iela 99, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012)
1920 - 1922EducationBuilding, house
23Jelgava
(Jelgava)
1922 - 1923Working placeCity
24Tērandes muiža
("Tērandes muiža", Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624)
01.10.1944Working placeManor house
25Ēdole
(Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads)
01.10.1945Working placeVillage
26Pope
(Pope, Popes pagasts, Ventspils novads)
01.10.1945Working placeVillage
27Puzes muiža
(Puzes muiža, Puzes pagasts, Ventspils novads)
01.10.1945Working placeVillage
28Zlēku pagasts
(Zlēku pagasts, Ventspils novads)
01.10.1945Working placeParish
29Vārve
(Vārve, Vārves pagasts, Ventspils novads)
07.01.1946DetentionVillage
30Mazā Matīsa iela 3, Rīga
(Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009)
01.02.1946DetentionBuilding, house
31Bolderāja
(Ozolkalni, Rīga)
01.02.1946 - 18.07.1948DetentionPart of a city
32Ventspils
(Ventspils)
1945DetentionCity
33Ventspils
(Ventspils)
07.01.1946DetentionCity
34Irkutskas apgabals
(Irkutsk Oblast, Russia)
1948 - 21.10.1955DetentionRegion

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.