Lettische Geistliche Lieder und Psalmen, Collecten und Gebäte, so das gantze Jahr durch in Christlicher Versamblung zu Hause und in der Kirchen gebraucht werden

KolekcijaApgāds "Heinrich Bessemesser"
NosaukumsLettische Geistliche Lieder und Psalmen, Collecten und Gebäte, so das gantze Jahr durch in Christlicher Versamblung zu Hause und in der Kirchen gebraucht werden (Latviešu valoda)
Papildu informācija" Latviešu garīgās dziesmas un psalmi, kolektes un lūgšanas, tā, lai tās varētu izmantot visa gada garumā kristiešu tikšanās reizēs kā mājās, tā baznīcā" ir viena no Vidzemes luterāņu baznīcas rokasgrāmatas (1671-1673) daļām. Dziesmu grāmata sastādīta, balstoties Georga Manceļa sakārtotajā un tulkotajā dziesmu grāmatā, kas tika publicēta Rīgā (1631), ar atkārtotu izdevumu 1644. gadā. Arī šajā izdevumā iekļautas kā Georga Manceļa, tā arī dažas 16. un 17. gadsimta mijas dziesmas. Šis izdevums ir papildināts ar Johana Otonīsa, Heinriha Kleinšmita un Kristofa Fīrekera pašsacerētajām un tulkotajām garīgajām dziesmām. Visus jaunos tekstus vieno ritms, kas atbilst norādītajai vācu dziesmas melodijai, un atskaņas. Dziesmas ir viegli paturamas prātā un izdziedamas.
Grāmata līdz mūsu dienām ir saglabājusies vienā eksemplārā un atrodas Turaidas Muzejrezervāta kolekcijā. Pēc Otrā pasaules kara tā tika uzskatīta par pazudušu, bet 2020. gadā, uzsākot darbu pie muzejrezervāta reliģiska satura iespieddarbu kataloģizācijas, tika pamanīta un iekļauta katalogā "Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā" (sast. Līga Kreišmane, 2021). 2021. gadā grāmata tika digitalizēta un mūsdienās ir pieejama plašam pētnieku lokam.

Izdevums ir īpaši ievērojams - tajā pirmoreiz ir publicētas ar

Kristofa Fīrekera iniciāļiem C.F. apzīmētas

64 garīgas dziesmas :
Ak, Tēvs! Tavs nabags bērniņš nāk [373]
Ak! Dievs, mans Dievs, tu Dievs tik liels pēc Goda [90] Melodija [384]
Ak! Taisnais Jēziņ, kādu grūtu tiesu / Herzliebster Jesu, was hastu? [51]
Ak! Tu mans Brudgams, Jēzu Krist / O Jesu! Du mein Bräutigam [343]
Ak, cilvēciņ! Necieti klus` / Da Jesus an dem Kreutze stund [337]
Ar Dieva spēk` es gribu sākt / Nun freut euch Gottes Kinder all [279]
Ar Dievu sāc, ko gribi sākt . Allein auf Gott setz dein Vertrauen [198]
Atzīsti bīdams tavu Diev` [102]
Bāz mana sirds ar steigšan / Wach auf mein Herz und singe [270]
Dievs Kungs, dod tavu garu / Herr Christ, thu mir verleihen [366]
Dievs Kungs, iekš Debess godības [306]
Dievs Kungs, tu solījs palīdzēt / Herr Gott, der du hier deiner Schaar [223]
Dievs, mīļais tēvs, mans radītājs [85]
Dievs, patur mūs pie tava vārd` / Erhalt uns Herr, bei deinem Wort [362]
Dzied, mīļa sirds, bez briesmas / In dulci jubilo [24]
Es Dievam pavēļ manu liet` / Ich hab mein Sach Gott heimgestellt [252]
Es grēcīgs cilvēciņš / Wo soll ich flihen hin [131]
Es jauku puķīt zinos man / Ich weiß mir ein Blümlein ist hübsch und fein [196]
Es teicu, cik vien spēdams / O Gott! Ich tuh dir danken [281]
Gods tev sacīts, Dieviņ dārgais / Ich danck dir Gott von Hertzen [303]
Iekš tumšas kūts, ak Brīnums liels! / Im finstern Stall, o Wunder groß [329]
Jūs Dieva bērni sāciet / Helft mir Gottes Güte preisen [32]
Jūs, ļaudis, visi līksmojat / Frolokt mit Freud, ihr Völcker all [75]
Kā spoži spīd mans Jēzuliņš / Wie schön leuchtet der Morgenstern [183]
Kad es no rīta pieceļos [372]
Kad grēki manis biedē / Wenn meine Sünd mich kräncken [338]
Kam mana sirds tā bēdājies? / Warumb betrübstu dich mein Herz? [188]
Kristus augšām dodās / Christ ist erstanden Von des Todes Banden [304]
Kristus, kas mūs svētus dar` / Christus der uns selig macht [335]
Kungs, es uz tevi paļaujos / In dich hab ich gehoffet, Herr [359]
Kungs, tas laiks man prātā stāv / Herr ich denck an jene Zeit [256]
Kurš cilvēciņš grib lielīties [346]
Laid Dievu visi līdz nu teic / Nun dancket alle Gott [173]. Melodija [384]
Laid es, Kungs, iekš tevim dusu [307]
Laid mēs Dievu slavējam / Singen wir auss Hertzengrund [294]
Lēnprātīgs, žēlīgs, mīļais Dievs / Nimm von uns Herr, du, treuer Gott [212]
Mans Dievs in Tēvs, apsvētī man / Meit Gott und Vater segne mich [383]
Mans Sargs in Gans ir Dievs tas Kungs / Mein Hüter und mein Hirt. 23.Psalm [204]
Mans sargs in gans ir Dievs tas Kungs / Mein Hüter und mein Hirt 23.Psalm [355]
Mēs Dievu kungu slavējam / Lobt Gott ihr Christen allzugleich [29]
Mēs ticam visi uz viena Dieva / Wir gläuben all an einen Gott [345]
Nāc mīļais Jēzu! [382]
Nāc, ak! Svētais gariņ, nāc /Komm o Heiliger Geist mit Wonn. Veni Sancte Spiritus [82]
Nāc, Svētais Gars, patiesi Dievs / Komm himlich Licht H.Geist [82]
Ņem no mums tavas dusmas Dievs, tik bārgas / Wend ab deinen Zorn [356]
No Ādam grēku kārumiem / Durch Adams Fall ist ganz verderbt [364]
No sirds es tevi mīlēju / Herzlich lieb hab ich dich, o Herr [380]
Nu nāc tu ļaužu pestītājs / Nun komm der Heiden Heiland [5]
Nu palīdz man, Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars / Das walt mein GOTT [280]
Paliec pie mums, Kungs Jēzu Krist / Ach bleib bey uns Herr Jesu Christ [308]
Pie manim nāciet, Kristus sauc / Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn [351]
Redz šī diena jau pa galam. Melodija [374]
Šī ir tā goda diena / Diß ist ein Tag der Ehren [11]
Šis tiešām ir tas pēdīgs laiks / Es ist gewißlich an der Zeit [265]
Šo augstu svētu Lielu dien` [65] Tā tumša nakts jau skaidrējas [370]
Tam Lielas dienas Jēriņam / Dem Lämlein, daß zur Osterzeit [67]
Tam mīļam Kungam sakait pateicību / Dancket dem Herren, denn er ist sehr freundlich [286]
Tas paldies Dievam nodzīvots [305]
Tev Dievam Tēvam pateicam / Gelobet sey Gott unser Gott [91]
Tu augsta manta, Jēzu Krist / Herr Jesu Christ du höchstes Gut [342]
Uz Dieva tēva ticam mēs / Wir gläuben all an einen Gott [345]
Uz kuren būs man bēgt? / Wo soll ich fliehen hin? Metricē [133]
Uzmostait visi ļaudis / Wacht auf ihr Christen alle [376]

Viena dziesma - 23. psalma atdzejojums - ir publicēta divreiz, vairākas vācu dziesmas Fīrekers ir atdzejojis divos dažādos variantos; lielākā daļa dziesmu ir atdzejojumi no vācu 16. un 17. gadsimta garīgajām dziesmām, vairākām dziesmām iespējamie oriģināli joprojām nav noskaidroti. Pāris dziesmas, piemēram, skaistā "Redz, šī diena jau pagalam" varētu būt oriģināldziesmas, šim minējumam par labu liecina arī tas, ka pie dziesmas ir norāde - tā dziedama savā īpašā melodijā. Atšķirībā no vēlākajām Fīrekera tekstu publikācijām šajā krājumā ir publicētas arī "īpašās melodijas".
Grāmatā ievietotie Fīrekera teksti atšķiras no pārējām dziesmām ar izkoptu formu un lielisku, tēlainu valodu. Fīrekers ir atdzejojis dziesmas, kas oriģinālā sacerētas klasiskās formās jeb strofās - tā šajā krājumā pirmoreiz latviešu literatūrā, piemēram, lasāms akrostihs, Sapfo strofa un eteostihs - dzejas rindas, kuras ietver noteiktu skaitu burtu, kuriem atbilst romiešu cipari, piemēram U jeb V - pieci; M - tūkstotis. Saskaitot visus šāda veida burtus kopā, iegūstams skaitlis 1672: "Tas tahMert rakstot beIgts: / DeeVVs aLLaž sLaVVets/ teIkts."
Latviešu valodniecības vēsturē Fīrekers ir ievērojams kā latviešu ortogrāfijas pilnveidotājs, tā piemēram, viņš rosinājis nelietot vācu ortogrāfijai raksturīgo h burtu kā patskaņa garuma apzīmējumu, bet tā vietā garo patskani virgulēt jeb svītrot. Šajā krājumā valodnieks Pēteris Vanags vairākās Fīrekera dziesmās ir atradis viņa īpatnējās ortogrāfijas pēdas, t.sk. virgulētus patskaņus. To publicēšanai izdevējs Heinrihs Besemesers tieši šim krājumam ir radījis vairākus burtstabiņus, par vairāk - rokasgrāmatas priekšvārdā.

Par dziesmu grāmatu iepriekš rakstījuši:

Ludis Bērziņš. Kristofors Füreckers un viņa nozīme latviešu literatūrā. Filologu biedrības raksti, nr. 8, 1928, 145.-224. lpp.
Jānis Straubergs. Latviešu pirmās dziesmu grāmatas. Rīga: Ramave, 1936.
Jānis Straubergs. L. Kannenberga vārdnīca un Fīrekera manuskriptu liktenis. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1936, 12, 627.-639. lpp. u.c.
Par godu vērtīgajam atradumam 2021. gada janvārī Latvijas Universitātē notika starptautisks zinātnisks seminārs, tā materiāli lasāmi šeit: https://www.hzf.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zin... [27.01.22.]


IzdevējsApgāds "Heinrich Bessemesser"
Izdevuma veidsantoloģija
Darba veidsoriģināldarbs
Saitehttps://e.turaida-muzejs.lv/book/konvoluts-vademecum
Klasifikators
Atdzejotājs
Darba autors
Tulkotājs
Faili
Saistītie darbi
Izdošanas gads/vieta1671
Rīga
Rīga

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
1671Izdošanas gads/vietaPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.