Juris Dauge

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (2); Recepcijas persona (1)

Attēli: Persona attēlā(2)

VārdsJuris Dauge
Dzimtais vārdsJuris Georgs
KopsavilkumsJuris Georgs DAUGE (1835-1910) - literāts un skolotājs. Beidzis J. Cimzes skolotāju semināru Valkā (1856). Bijis skolotājs skolotājs, ķesteris un ērģelnieks, kultūras un sabiedriskās dzīves rosinātājs. 1856.-1962.gadam laikrakstā "Mājas Viesis" publicējis dzejoļus, stāstus, "smieklu stāstiņus", populārziniznātniskus un informatīvus rakstus par vēsturiskām personām, citām zemēm un tautām u.tml. No Dauges stāstiem nozīmīgākais - "Turaidas jumprava" (1857). Pedagoga un publicista Aleksandra Dauges un grāmatizdevēja Paula Dauges tēvs, mūzikas pedagoga Nikolaja Dauges vectēvs.
Personiska informācijaDzimis krodzinieka ģimenē. Piecu bērnu tēvs.
Profesionālā darbībaSarakstījis mācību grāmatas "Zvaigžņu jeb debess mācība" (1865) un "Stāsti par ticības izskaidrošanu jeb reformacioni" (1869).

Pārtulkojis vairākas grāmatas, kas piederēja pie populārākās 19. gs. lasāmvielas, G. Nīrica stāsts "Belizars, Rītaromnieku karavadons jeb īstena sievas mīlestība un uzticība" (1858), V. O. Horna "Jaifnais skol meistars un viņa Rozāte" (1863) un citas. Galvenais sižeta virzītājs spēks te ir mīlēstība, "Belizara" pievilcību rada arī eksotiskā vide un tālais vēstures laikmets Konstantinopolē 6. gadsimtā, ķeizara Justiniāna valdīšanas laiks. Belizars ir reāla vēsturiska persona. Arī šie stāsti atkārtoti izdoti.

Pirmā publikācija - dzejolis "Rudens dziesma" laikrakstā "Latviešu Avīzes" 1855.20.X.
"Ruddens - dzeesma.

Jau kohkeem augļi noņemti,
Jau lappas wehjsch sahk prohjam nihoeht,
Jau wissi lauki nopļauti,
Jau ruddens saulite sahk spihdeht.
2.
Nu stahrks un zihruls kohpa sahk
Ar besdeligahm prohjam dohtees;
Jau lohps no lauka stalli nahk.
Jo ledduS jaw us pļatvahm raddees.
3.
Eij ķahda silta deenina
Un skattees wehl, woi nemannisi
Jel puķki kahdu leijina,
Ness mahja to, ja atraddisi.
4.
Drihs zellees balti mahkoņi,
Un auksta wehtra seemu nessihs.
Sahks aissalt drihs jau strautiņi,
Un sneegS drihs sallumuS apsedsihs.

5.
Ikkatris prahtigs labbi sinn,
Sew preekus ņemt, teem gakkam skreijoht;
Kas nahk, to nemm, un arr' peeminn,
Ka pukkes tik warr pluhkt tahm selloht.
6.
Tee kohki, kam mehjsch purrina
Wehl sallas lappas gallotnites,
Us zellinu schee birdina
Nu sawas dseltnas zeppurites.
7.
Tak tihri pliks wehl ruddens naw,
Tam wehl irr sawi glihtumiņi;
Tur plakta lauka skattees, rau
Tur irr, lai arr' ne sallumini.
8.
Pee ruddens saules pakalna,
Woi reds ar arklu semneezinu,
Ka tviņsch tur balta smiltaina
Wehl ussmilp samu meldutiņu.
9.
Un pakkaļ winna mahrnas brehz,
Un waggas galla purrinajahS;
Un behrais arklu welk ka krahz,
Lai gan arr gruhts, tak nenostahjahs.
10.
Ak dabba tu, zik jauka wehl
Ir nahmes drehbes usskattama;
Lai tawa schkirschan' mums gan schehl, —
Tak tu eij preekus atstahdama.
11.
Ik lappina, kas semme birst,
Un puķke galmu nokahrdama
Wehl sakka: „lai arr' nu jāmirst,
„Tak preeks irr atkal uszelschana."

Dauge."
Citātu galerija"1853. gadā uzņemts Cimzes skolotāju seminārā Valkā. To beidzis ar uzslavas rakstu 1856. gadā, viņš strādā par mājskolotāju Rīgas pievārtē esošajā Baložu muižā. Jau semināra laikā sākuši izpausties Jura Dauges literārie dotumi viņš kopš 1855. gada periodikā ir publicējis gan dzeju, gan prozu. īsti ražens viņam ir Baložu posms. Te strādādams, viņš Tērbatā no kārto mājskolotāja eksāmenu un kopš pirmā latviešu progresīvā laikraksta "Mājas Viesis" iznākšanas k|ūst par tā rosmīgu līdzstrādnieku. No 1856: līdz 1862. gadam te parādās ap simts viņa publikāciju dze joli, stāsti un smieklu stāstiņi (anekdotes), pasakas, populār zinātniski, informatīvi raksti, praktiski padomi dārzkopībā u. tml. Juris Dauge tādējādi iekļaujas tik nozīmīgajā tautas masu izglītošanas darbā, ko veica jaunlatviešu un viņu do mubiedri. Kopsolī ar jaunlat viešiem viņš iet arī ar smieklu stāstiņiem, pasakām un fabu lām, kas apliecināja smieklus kā nozīmīgu sabiedrisku spēku. Bet blakus šiem darbiem viņš rakstījis arī klaji reliģiozi didaktiskus stāstus tolaik tik populārās tulkotās neliteratūras tradīcijās Juris Dauge ir pārejas laikmeta cilvēks. Baložos tapis pats nozīmīgākais Jura Dauges literārais darbs grāmata "Turaidas jumprava", kas publicēta 1857. gadā. Gan literatūrvēsturēs, gan citur šī grāmata tiek dēvēta par baltvācu autora Adalberta Kammerēra darba «Die Jungfrau von Treyden» (1848) lokalizējumu. Bet tā nepavisam nav. A. Kammerers tāpat stāstījis par Turaidu un Maijas likteni nekādu cittautu sižetu Dauge nav piesaistījis Latvijai un tās vēsturei, tātad nav lokalizējis. Arī par tulkojumu Jura Dauges grāmata nav saucama. Vienkārt vācu teksts ir dzeja, latviešu proza. Un otrkārt Juris Dauge leģendas sižetu ir pārstāstījis brīvi, dažas epizodes izvēršot, citas apejot vai tikai pieminot, iekļauti tiek fakti (piemēram, par Maijas kristīšanu, Helda dzimtās pilsētas nosaukums, sēru zāle ar Maijas šķirstu u.c.), kādu Kammerera tekstā nav. Acīmredzot Juris Dauge ir pārzinājis un izmantojis visus tolaik esošos materiālu publicējumus par Turaidas Rozi vācu valodā."

Kiršentāle I. Juris Dauge un viņa "Turaidas jumprava" // Dauge J.Turaidas jumprava. R., 1987.
SaiknesAleksandrs Dauge - Dēls
Pauls Dauge - Dēls
Nikolajs Dauge - Mazdēls
Nodarbesskolotājs
ērģelnieks
diriģents
literāts
rakstnieks
Dzimšanas laiks/vieta04.10.1835
Kokneses pagasts
Kokneses pagasts, Kokneses novads

Pasta muižas Kancleru krogā.

IzglītojiesKokneses draudzes skola
Kokneses pagasts
Kokneses pagasts, Kokneses novads

Ikšķiles draudzes skola
Ikšķile
Ikšķile, Ikšķiles novads

1844
Jaunjelgavas elementārskola
Jaunjelgava
Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads

1853–1856
Vidzemes Skolotāju seminārs
Valka
Valka, Valkas novads
Darbavieta1858–1894
Saukas 6-klašu pamatskola
Sauka
Sauka, Saukas pagasts, Viesītes novads
Miršanas laiks/vieta17.10.1910
Sauka
Sauka, Saukas pagasts, Viesītes novads
Miris Saukas pagastā.
ApglabātsSmiltaines kapi
"Vecbungātāji", Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija
Tiek rādīti ieraksti 1-8 no 8.
#VietaDatumsVeidsVietas tipsTeksta fragments
   
1Kokneses pagasts
(Kokneses pagasts, Kokneses novads)
04.10.1835Dzimšanas laiks/vietaPagasts
2Jaunjelgava
(Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads)
1844IzglītojiesPilsēta
3Kokneses pagasts
(Kokneses pagasts, Kokneses novads)
(Nav norādīts)IzglītojiesPagasts
4Ikšķile
(Ikšķile, Ikšķiles novads)
(Nav norādīts)IzglītojiesPilsēta
5Valka
(Valka, Valkas novads)
1853 - 1856IzglītojiesPilsēta
6Sauka
(Sauka, Saukas pagasts, Viesītes novads)
1858 - 1894DarbavietaCiems
7Sauka
(Sauka, Saukas pagasts, Viesītes novads)
17.10.1910Miršanas laiks/vietaCiems
8Smiltaines kapi
("Vecbungātāji", Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118)
(Nav norādīts)ApglabātsKapsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.