Augusts Saulietis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (200); Tulkotājs (1); Recepcijas persona (26)

Attēli: Persona attēlā(2)

VārdsAugusts Saulietis
PseidonīmsAndris Vītalks, Ansis Gaudarvalks, Skrabacis
Personiska informācija1892: Saulietis piedzīvo smagu zaudējumu – mirst māte.
1926: 27. februārī apprecas ar Pēterburgas konservatorijas studenti, pianisti Mariju Valteri no Zemgales.
1927: 27. janvārī piedzimst meita Ilze (1927–2019).
1928: piedzimst dēls Jānis.


2019: Augustam Saulietim aprit 150 gadu. Pēc Cesvaines kultūras veicināšanas biedrības iniciatīvas 2018. gada nogalē domes deputāti piešķīra 2019. gadam Augusta Saulieša vārdu. Šā gada mērķis ir aktualizēt rakstnieka literāro mantojumu, novada iedzīvotājus, īpaši skolēnus, informēt par Saulieša dzīves un darba gaitām novadā, kā arī valsts līmenī popularizēt rakstnieka un sava novada vārdu.

SAULIETIS Augusts (īst. v. Augusts Plikausis; 1869.22.XII Grašu pag. Sauliešos - 1933.27.I turpat, apbed. Cesvaines pag. Ķinderu kapos) - rakstnieks.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Grašu pagastsk., Cesvaines draudzes sk., beidzis Kārzdabas pareizticīgo draudzes sk. (1887). 1889 māc. skolotāju kursos Valmierā, kur iepazinies ar Apsīšu Jēkabu. 1890 Rīgā nokārtojis tautskolotāja eksāmenu. Strād. par palīgskolotāju Straupē (1890-91), par pagastsk. pārzini Grašos (1892-1900), par grāmatvedi naftas tirdzn. kantorī Groznijā (1900-01). 1901 kantorists laikr. "Latviešu Avīzes" ekspedīcijā Jelgavā. 1902-15 latv. val. un lit. skolotājs A. Rūmanes-Ķeniņas sieviešu proģimn. un A. Ķeniņa zēnu reālsk. Rīgā. 1904 kopā ar A. Ķeniņu, Pavasaru Jāni un J. Rozentālu nodib. grām. apgādu "Zalktis". 1906-10 almanaha, vēlāk žurn. "Zalktis" red. loceklis. 1909 S. nodib. savu apgādu "Varavīksna", kur izdevis gk. savus darbus. 1914-15 vadījis laikr. "Latvija" lit. daļu, tad devies bēgļu gaitās un dažus mēn. dzīv. Pēterburgā. 1916 atgriezies tēva mājās Sauliešos, kur līdz 1921 nodarbojies ar lauksaimniecību. 1919-24 latv. lit. skolotājs Cesvaines vidusskolā. 1926 apprec. ar pianisti Mariju Valteri.
S. rakstījis stāstus, lugas, dzejoļus, tēlojumus, apceres, esejas. S. sāka rakstīt un publicēties 90. gados žurn. "Austrums", laikr. "Balss", "Dienas Lapa". Pirmais dzejlolis "Vējš, tu netrokšņo!.." public. laikr. "Balss" 1893.16./28.VI. Laikr. "Dienas Lapa" 1893.13./25.VII - 21.VIII/2.IX iespiests S. tulkotais I. Turgeņeva stāsts "Jēkabs Pasinkovs". Pirmais S. stāsts "Iz jaunības gadiem" public. laikr. "Dienas Lapa" piel. 1893.26.VI. S. ražīgākais daiļrades posms bija gs. mijā. 1897 publicēts S. pirmais dzejoļu krāj. "Meža šalkas", 1901-03 public. atsevišķi stāsti ("Soda diena", "Aiz sniega un tumsas", "Vientiesītis", "Pērkons", "Purvā", "Kalējs Indriķis", grām. visi 1904). Pārējie stāsti public. vispirms gk. periodikā, pēc tam S. kopotos rakstos, kas izdoti vairākkārt. 1910 izdots S. rom. "Varavīksne". S. daiļradē saskatāmas gan J. Neikena, brāļu Kaudzīšu un Apsīšu Jēkaba reāl. prozas tradīcijas, gan simbolisma un jaunromantisma (īpaši J. Poruka) ietekme. Jaunlaiku cilvēka tēlā S. ievij noslēpumaino un mistisko (stāstos "Veļu tiesa", sar. 1912, public. 1925, "Neaizberamā aka", sar. 1913, public. 1927). S. prozā subjektīvu izjūtu fiksācija mijas ar nepiepildāmām ilgām pēc tikumiskas skaidrības. Galv. tēmas: cilvēka ciešanu, vientulības un atšķirtības motīvi, sirdsapziņas un vainas, nozieguma un atmaksas problēmas, dzīves un nāves, cilvēka ideālu un meklējumu traģika. S. darbu kompozīcijā liela nozīme zemtekstam, atmosfērai, kaut arī tēlu un jūtu loks parasti veidots vienā noskaņā. Cilvēka iekšējās dzīves simbol. vispārinājumu S. parasti panāk ar daudznozīmīga dabas tēlojuma palīdzību, kas emocionāli atbalso varoņu iekšējo dvēseles stāvokli.
S. lugas bieži veidotas kā dram. tēlojumi. Lugu "Pret ziemeļiem" (grām. un t-rī 1911), "Jēkabs Saltups" (grām. un t-rī 1913), "Audžu bērni" (1928, t-rī 1930) centrā morālo vērtību pārmantojamības problēma; lugā "Ķēniņš Zauls" (1929, t-rī 1930) cilv. likteņa traģisms iemiesots mitol. materiālā. Vēl S. sar. drāmas "Līgo" (grām. un t-rī 1922), "Rīta blāzma" (1932), traģikomēdijas "Nepilnīgais" (1926), "Svētki Prātaiņos" (grām. un t-rī 1932), komēdijas "Pašam sava saimniecība" (1914, t-rī 1915), "Sirdskaite" (grām. un t-rī 1923), "Inteliģenti" (1925), "Lakstīgalu perēklis" (1932).
S. dzejoļi krāj. "Meža šalkas" (1897), "Dzeltenas lapas", "Klusas dienas", "Pa melnu nakti", "Sniega laukos", "Te un tāli" (visi 1904), "Dzimtene" (1909) ir noskaņām bagāta dabas lirika, tās pārdzīvojums organiski pāraug rezignētā cilv. dzīves izjūtas tēlojumā. Pārējie S. dzejoļi ietverti Rakstu 9. grām. (1926). S. rakstījis arī nelielas liroepskas poēmas ("Līdumnieks", sar. 1901, public. 1904; "Dzimtene", 1909, "Veltis", "Tēva roka", abas 1927, u.c.), dzejoļus prozā un skices, kas ietvertas Rakstu 6. grām. (1925), sar. arī tēlojumu ciklu "Pasaka" (ar ps. Andris Vītalks, 1912) un satīr. tēlojumu ciklu "Revolūcija Prātaiņos" (1923).
Apcerēs un esejās S. galv. uzmanību pievērsis tautas garīgā spēka avotiem, ko saredz valodā, tdz., daiļliteratūrā ("Latviešu sēta un tautas gara tradīcijas", 1913, "Tēvu saulē", 1927, u.c.). 20. un 30. gados S. savus darbus public. izdevumos "Piesaule", "Latvis", "Burtnieks", bija viens no aktīvākajiem žurn. "Daugava" līdzstrādniekiem. - Citi ps.: Skrabacis, Ansis Gaudarvalks.
Ķinderu kapos 1938 atklāts K. Jansona veidots S. piemineklis.
Kopoti raksti 3 sēj. (1904-09), Raksti 5 grām. (1914-15), 15 grām. (1924-27). Prozas izlases: "Izmeklēti raksti" (1922), "Rakstu izlase jaunatnei" (1-3, 1924-25), "Mazā pasaule" (1942), "Neaizberamā aka" (1956), "Aiz sniega un tumsas" (1958), "Uguntiņa" (1981). Dzejas izlases: "Tālas vēstis" (1924), "Aiz zaļiem kalniem" (1969). Lugu izlase "Pret ziemeļiem" (1986).
L. [Zeiferts] Teodors. Saulietis // Saulietis A. Raksti. R., 1924. 1. grām.; Saulietis A. Tāli laiki un gaiši tēli // Latvju Grām., 1931, 2-3; t.p. No atmiņu lapotnes ap Teodoru // Teodora Zeiferta piemiņai. R., 1932; Līgotņu Jēkabs. Liela tautas rakstnieka piemiņai // Piesaule, 1933, 2; Veselis J. Pārdomu grāmata. R., 1936; Ērmanis P. Saulieti atceroties // Ērmanis P. Sejas un sapņi. Stokholma, 1955; Zirnītis E. Augusts Saulietis // Tilts, 1970, 104/105; Damburs E. Ievads // Saulietis A. Uguntiņa. R., 1981; Smilktiņa B. Latviešu novele. R., 1981, 116.-124. lpp.; Hausmanis V. Augusts Saulietis - dramaturgs // Saulietis A. Pret ziemeļiem. R., 1986; Eihvalds V. Ar gaišu vaigu // Sk. un Ģimene, 1989, 12.
L. Kadaša
Profesionālā darbība1893: pirmā publikācija – dzejolis "Vējš, tu netrokšņo!.." laikrakstā "Balss" 16. jūnijā.
1893: publicēts pirmais stāsts "Iz jaunības gadiem" laikrakstā "Dienas Lapa" 26. jūnijā.
1993: publicēts pirmais tulkojums – Ivana Turgeņeva stāsts "Jēkabs Pasinkovs" laikrakstā "Dienas Lapa" 13. jūlijs – 21. augusts.
1904: kopā ar Ati Ķeniņu, Pavasaru Jāni un Jani Rozentālu nodibina apgādu "Zalktis".
1909: nodibina savu grāmatu apgādu "Varavīksna", kur izdod galvenokārt savus darbus.

Augusta Saulieša proza

(pirmais gadskaitlis – sarakstīšanas gads, otrais – pirmpublicējuma gads)
1892: Aiz sniega un tumsas (1902)
1893: Iz jaunības gadiem (1893), Ticīgais cilvēks (1895), "Baltas plēnes" (1895)
1894: Vaļasdiena (1900)
1896: Vecā saimniece (1899), Ceļanauda (1909)
1897: Sagruvis nams (1899)
1898: Valgos (1900)
1899: Zem smagas nasta (1899), Kaimiņi (1902), Nesaticīgie (1901)
1900: Nelaime (1900), Prātīgi domāts (1901), Ceļa jūtīs (1902), Soda diena (1901), Kalējs Indriķis (1902), Skujānos (1901), Tirgū (1902), Pēc likuma (1902), Plašāka darbība (1901), Lābana laime (1902), Bezdelīgu perēklis (1900), Spoža zvaigzne (1900)
1901: Noslēpums (1902), Purvā (1902), Pa citu ceļu (1902), Vientiesītis (1902), Melnis (1903), Putns (1901), Pie gravas (1901)
1902: Pērkons (1903)
1903: Tukšs!... Tukšs!... (1903), No rīta (1903), Pie malas (1904), Kaķēns (1903), Dvēseles vientulībā (1904)
1904: Melnais Ansis (1905), Cita pasaule (1905), Kā viņumātes gudri dzīvoja (1905), Klusas dienas (1904), Purva pūce (1905), Lapkritis (1908)
1905: Klusumā (1907), Novakarē (1905)
1906: Acis (1908), Kā Prātaiņos taisnības komisiju gaidīja (1908), Nabagu princis un daiļā (1906)
1907: Aivieksta (1907), Džentelmeņi (1907), Āķu āķis (1910)
1908: Nesaules zemē (1911), Veļu tiesa (1912), Varavīksne (1925)
1909: Dzimtene (1909)
1910: Deramdiena (1912)
1911: Droša vieta (1927)
1912: Viešņa (1913)
1913: Mantinieki (1915), Saticīgie kaimiņi (1913), Neaizberamā aka (1914)
1914: Vecā meistera tiesības (1921), Tāla saule (1914)
1915: Sirdsšķīsti ļaudis (1916), Jaunākais dēls (1916), Viņš (1924)
1916: Abi labi (1916)
1917–1923: Revolūcija Prātaiņos (1922–1923)
1918: Aizmirstībā (1926), Ragana (1926), Laika ratos (1926), Laimes vācele (1920), Bez saules (1920)
1919: Brīvība un maize (1920)
1920: Konduktors (1923), Reakcijas triumfs (1926), Zārki (1924)
1924: Dūmaļa (1925)
1926: Andrievs Lazda (1926), Droša vieta, (1926)
1927: Nepamanīts ministers (1927)
1928: Bezdelīgu perēklis (1928), Dievainēs (1928), Kļūmīgā namā (1928), Kungs pats savā mājā (1928), Laimīgā diena (1928), Lampa (1928), Maldu zeme (1928)
1929: Aizsargs Dzilna (1929), Grūta diena (1929), Liela vīra suns (1929)
1930: Bēris (1930)
1931: Cibulīši (1931), Uguntiņa (1931)
1932: Droša vieta (1932), Ģindenis (1932), Paradīzē (1932)


Augusta Saulieša Kopotu rakstu un izlašu izdevumi

Kopoti raksti
1904–1909: Kopoti raksti 3 sējumos
1914–1915: Raksti 5 grāmatās
1924–1927: Raksti 15 grāmatās

Prozas izlases
1922: Izmeklēti raksti
1924–1925: Rakstu izlase jaunatnei (1–3)
1942: Mazā pasaule
1956: Neaizberamā aka
1958: Aiz sniega un tumsas
1981: Uguntiņa

Dzejas izlases
1924: Tālas vēstis
1969: Aiz zaļiem kalniem

Lugu izlase
1986: Pret ziemeļiem

Nodarbesrakstnieks
Dzimšanas vieta22.12.1869
Graši
Graši, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads
"Saulieši"

Dzīvesvieta1915–1916
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast

Bēgļu gaitās 1915./1916. gada ziemā pāris mēnešus dzīvo Pēterburgā

IzglītojiesCesvaine
Cesvaine, Cesvaines novads

Cesvaines draudzes skola


Graši
Graši, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads

Grašu pagastskola


1887
Kārzdaba
Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads

Beidzis Kārzdabas pareizticīgo draudzes skolu.


1889
Valmiera
Valmiera

Apmeklējis inspektora Grāvīša skolotāju kursus.


1890
Rīga
Rīga

Nokārtojis tautskolotāja eksāmenu.

Darbavieta1883–1891
Straupe
Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads

Palīgskolotājs


1892–1900
Graši
Graši, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads
Pagastskolas pārzinis

1900–1901
Groznija
Grozny, Chechnya, Russia
Grāmatvedis naftas tirdzniecības kantorī.

1901–1901
Jelgava
Jelgava

Laikraksta "Latviešu Avīzes" ekspedīcijā kantorists,


1901–1902
Olaine
Olaine, Olaines novads
Skolotājs

1902–1915
Ata Ķeniņa reālskola zēniem
Tērbatas iela 15/17, Rīga
Tērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011
Latviešu valodas un literatūras skolotājs

1902–1915
Annas Ķeniņas meiteņu ģimnāzija
Tērbatas iela 15/17, Rīga
Tērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011
Latviešu valodas un literatūras skolotājs

1907–1910
Rīga
Rīga

Almanaha, vēlāk žurnāla "Zalktis" redakcijas loceklis.


1914–1915
Laikraksts "Latvija" (1905–1915)
Rīga
Rīga

Literārās daļas vadītājs


1916–1921
Graši
Graši, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads
Tēva mājās "Sauliešos" nodarbojas ar lauksaimniecību.

1919–1924
Cesvaines vidusskola, ģimnāzija
Cesvaine
Cesvaine, Cesvaines novads
Skolotājs
Miršanas vieta27.01.1933
Miris Grašu pagasta Sauliešos.
ApglabātsCesvaine
Cesvaine, Cesvaines novads

Ķinderu kapi

1938. gadā atklāts Kārļa Jansona veidots kapa piemineklis Augustam Saulietim.

ApbalvojumiRīgas Latviešu biedrības prēmija
1914

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1927. gada 28. aprīļa lēmumu.
III šķira
1927

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par traģēdiju "Ķēniņš Zauls".
Literatūra
1930

Tiek rādīti ieraksti 1-19 no 19.
#VietaDatumsVeidsVietas tipsTeksta fragments
   
1Graši
(Graši, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads)
22.12.1869Dzimšanas vietaCiems
2Straupe
(Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads)
1883 - 1891DarbavietaCiems
3Rīga
(Rīga)
1890IzglītojiesPilsēta
4Graši
(Graši, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads)
(Nav norādīts)IzglītojiesCiems
5Cesvaine
(Cesvaine, Cesvaines novads)
(Nav norādīts)IzglītojiesPilsēta
6Kārzdaba
(Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads)
1887IzglītojiesCiems
7Valmiera
(Valmiera)
1889IzglītojiesPilsēta
8Graši
(Graši, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads)
1892 - 1900DarbavietaCiems
9Groznija
(Grozny, Chechnya, Russia)
1900 - 1901DarbavietaPilsēta
10Olaine
(Olaine, Olaines novads)
1901 - 1902DarbavietaPilsēta
11Jelgava
(Jelgava)
1901 - 1901DarbavietaPilsēta
12Tērbatas iela 15/17, Rīga
(Tērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011)
1902 - 1915DarbavietaĒka, māja
13Tērbatas iela 15/17, Rīga
(Tērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011)
1902 - 1915DarbavietaĒka, māja
14Rīga
(Rīga)
1907 - 1910DarbavietaPilsēta
15Rīga
(Rīga)
1914 - 1915DarbavietaPilsēta
16Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast)
1915 - 1916DzīvesvietaPilsēta
17Cesvaine
(Cesvaine, Cesvaines novads)
(Nav norādīts)ApglabātsPilsēta
18Graši
(Graši, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads)
1916 - 1921DarbavietaCiems
19Cesvaine
(Cesvaine, Cesvaines novads)
1919 - 1924DarbavietaPilsēta

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.