Cittautu raža. 2. sējums

Pievienot komentāru

KolekcijaJāņa Ozola apgāds
NosaukumsCittautu raža. 2. sējums
Papildu informācija

Saturs

1) Bijuschee zilweki M. Gorkija tehlojumi. Tulk. Wisuls.
2) Kains. Misterija trijos zehl. no Bairona. Tulk. no I. Raiņa.
3) Aismirstiba. Stefana Scheromska stahstinsch. Tulk. I. P.
4) Maksims Gorkijs. Literarisks apskats no Wisuļa.
5) Is wahzu jaunlaiku lirikas. Tulk. Swahrguļu Edwards.
6) Kā Fritjofs un Ingeborga auga (Pirmais dseedajums is Tegnera epus -- "Fritjofa teika".) Tulk. Janschewskis.
7) Domu skizes, Holandeeschu rakstneeka Multatulli.
8) Is kreewu wezako laiku lirikas. Tulkojuschi: Jūlijs, Sauleets, Mesits un Jakobsonu Kārlis.
9) Mehrķis sasneegts. Wilipa Langmaņa stahsts. Tulk. Fr. S.
10) Dijons Pahwo. Pehz Runeberģa no A. Mesischa.
11) Anss un Trihne. Pehz daņu rakstneeka Henrika Pontoppidana, atstahstijis Janschewskis.
12) Is wahzu wezako laiku lirikas. Tulkojuschi: Pludons, Swahrguļu Edwards, Sauleets un Mesits.
13) Faktors. No Marijas Konopnizkas. Is poļu walodas tulkojis Sudrabu Edschus.
14) Is daschadu tautu dsejneekeem. Tulk. Sudrabu Edschus, Sauleets, Mesits, Jūlijs un Jakobsonu Karlis.
18) Puķes. Artura Schnitzlera tehlojums, tulk. Wisulis.
16) Tolstoja romāns "Augschamzelschanās" (Воскресенiе). No Teodora.
17) Us eelas. Knuta Hamsuna stahsts, tulk. Mahkonis.
18) Is wisjaunakās kreewu lirikas. Allegro dseja. Atdsejojis Jūlijs.
19) Literariskas peesihmes:
a. Romāni un stahstu rakstneeziba.
b. Drama.
c. Mahksla.
(Peelikums: Sudermaņa romāns: "Kaķa laipa", I. 1–32 lpp., II. 33–64 lpp.)
(Daschadas pamahziibas un siņas par Inflantijas latweescheem un to teikas un eeraschas).
Formātsanthology
Darba veidstranslation
Kategorijos
Žanri/ Literature/ Literature genres/ Drama/ play
Žanri/ Literature/ Literature genres/ Poetry
Žanri/ Literature/ Literature genres/ Prose/ short prose/ story
Žanri/ Literature/ publicistika/ apcere
Žanri/ Zinātniskie darbi/ Zinātniskā darba nozare/ literatūrzinātniskie darbi
AuthorErmanis Pīpiņš-Vizulis
CompilerErmanis Pīpiņš-Vizulis
TranslatorErmanis Pīpiņš-Vizulis
Rainis
Sudrabu Edžus
Augusts Saulietis
Vilis Plūdons
Kārlis Jākobsons
Saistītie darbiCittautu raža. 1. sējums
Publishing year/ place1901
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Atslēgvārdi
Rodomi rezultatai 1-11.
#VietaDataTipasKategorijaVietas tipsTeksta fragments
   
1Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
1901Publishing year/ place(Nav norādīts)Pilsēta

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.