Vera Vāvere

lv
Ziņot redaktoram

 Collections (1)

Works: Author (81); Compiler (2); Editor (10); Co-author (1); Author of the comment (10); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(2)

NameVera Vāvere
Name at birthPētersone
Personal information1929: 31. decembrī dzimusi inženiera ģimenē.

VĀVERE Vera (dz. Pētersone; 1929.31.XII Rīgā) - literatūras zinātniece, kritiķe, filol. z.d. (1987), habilitētā filol. dokt. (1992), LZA īstenā locekle (1992), valsts emeritētā zinātniece (2001).
Dz. inženiera ģim. Beigusi Rīgas 20. vsk. (1948), LVU Filol. fak. Krievu val. un lit. nod. (1953), ZA Val. un lit. inst. aspirantūru (1956). Pēc tam zin. līdzstr. un kopš 1964-2001 Lit. teorijas sektora vad. ZA Val. un lit. institūtā (tag. LU Lit., folkloras un mākslas inst.). LPSR N.b.z.d. (1987).
Pirmā publikācija - raksts par N. Černiševski "Krievu reālistiskās estētikas pamatlicējs" laikr. "Literatūra un Māksla" 1953.26.VII. V. pētījusi latv. un cittautu, gk. slāvu lit. sakaru vēst. un teoriju. Nozīm. darbs - monogrāfija "Андрей Упит и мировая литература" ("Andrejs Upīts un pasaules literatūra", 1986, ZA A. Upīša prēm. 1987), kur A. Upīša personības un daiļrades attīstība aplūkota saistībā ar pas. literatūru. Grām. "M. Gorkijs un latviešu literatūra (līdz 1940. gadam)" (1959), "Латышско-русские литературные связи" ("Latviešu un krievu literatūras sakari", 1965, kopā ar G. Mackovu). "Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras "sudraba laikmets"" (2002, kopā ar L. Sproģi). Līdzautore krāj. "Latviešu un Rietumeiropas literatūra" (1971) un vairākiem krāj. par kr. un cittautu lit. sakariem. Public. arī krāj. "Sỡna mỡte inimene" ("Vārds, doma, cilvēks", Tallinā 1977), "Latvian kirjallismidesta" ("Par Latvijas literatūru", 1979), "Latviešu-slāvu literatūras un mākslas sakari" (1982) u.c. Public. arī rakstus par A. Upīti periodikā Ljā, Krievijā, Ukrainā, Moldāvijā u.c. Līdzautore grām. "Latviešu literatūras vēsture" 6. sēj. (1962), "История совтской многонациональной литературы" ("Daudznacionālās padomju literatūras vēsture", 2, 3, 5, Maskavā 1970-74), "История латышской литературы" ("Latviešu literatūras vēsture, 2, 1971, LPSR Valsts prēm. 1972), "Latviešu literatūras vēsture", 1. sēj. (1998), krāj. "Kritika - teorija, vēsture, prakse" (1975), "Andreja Upīša simtgadei" (1977) u.c. Sastādītāja, priekšvārda un komentāru autore P. Gruznas rom. "Bursaki. Jaunā strāva" (1992). Public. apceres par 20. gs. sāk. latviešu lit. un krievu lit. sudraba laikmeta rakstniekiem, par poļu lit-ru Ljā, kā arī rakstus krāj. "Latviešu rakstnieku portreti" (P. Gruzna, 1994, H. Eldgasts, 1996, A. Upīts, 2001). Sar. pēcv. H. Eldgasta rom. "Zvaigžņotās naktis" (1999). 1995-98 Baltijas krievu institūtā lasījusi lekciju kursu latv. lit. vēsturē. Līdzsast. un līdzaut. ievadapc. (kopā ar N. Vorobjovu) un komentāriem (kopā ar J. Rudzīti) A. Pumpura eposa "Lāčplēsis" izdevumam kr. val. (Ļeņingradā 1985). Presē public. rakstus par latv. un kr. prozu.
L. Tabūns B. [Ievads V. Vāveres rakstam "Latviešu un armēņu literāro sakaru aizsākumi"] // Karogs, 1989, 12; Kalniņa I. "Mana versija par..." // Letonica, 1992, 2; Burima M. "Sudraba laikmeta" latviskā atblāzma // Karogs, 2002, 12.
B. Tabūns
Work1953: 26. jūlijā pirmā publikācija – raksts par Nikolaju Černiševski "Krievu reālistiskās estētikas pamatlicējs" laikrakstā "Literatūra un Māksla".
1958: iegūts filoloģijas zinātņu kandidātes grāds par darbu Максим Горький и латышская литература.
1987: ieguvusi filoloģijas zinātņu doktores grādu par darbu "Literārie sakari kā reālisma attīstības faktors Andreja Upīša daiļradē".
1992: filoloģijas ziņātņu doktora grāds nostrificēts par habilitētā doktora grādu.
1992: ievēlēta par Latvijas Zinātņu akdēmijas īsteno locekli.
2001: valsts emeritētā zinātniece.
Quotations"Tieši tas, ka literatūras zinātne ir Veras Vāveres sirdslieta, pret kuru jāizturas ar cieņu un mīlestību, ir pats galvenais viņas panākumu garants. Ar nopietnu darbu, stundām ilgi sēžot pie manuskripta kopā ar ticību un šaubām un "izsēžot" kādas jaunas atziņas dzirksti, ar vēlēšanos savstarpēji bagātināt un tuvināt dažādu tautu nacionālās kultūras ir radīti Veras Vāveres raksti literatūras sakaru pētniecībā, kas publicēti ne vien Latvijā, bet arī Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Armēnijā un citur.

Vārdaune, Dzidra. Vai var izstāstīt dvēseli? Karogs, 2004, Nr. 12, 195.– 196. lpp.
Occupationsliterary scholar
critic
Birth place31.12.1929
Rīga
Rīga
Education1937–1941
Majoru skola
Rīgas iela 3, Jūrmala
Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015

1941–1946 (Date is approximate)
Rīgas 10. vidusskola
Lenču iela 1, Rīga
Lenču iela 1, Rīga, LV-1010

1946–1948
Rīgas 20. vidusskola
Hāmaņa iela 2a, Rīga
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007

1948–1953
Latvijas Valsts universitāte
Rīga
Rīga

Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļa


1953–1956
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga

Valodas un literatūras institūta aspirantūra

Working place1956–1964
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Zinātniskā līdzstrādniece


1964–1991
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Literatūras teorijas sektora vadītāja


1991–2001
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Literatūras teorijas sektora vadītāja


1995–1998
Baltijas Krievu institūts
Docējusi latviešu literatūras kursu.
Participation in organisations2003
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
RewardsAndreja Upīša prēmija (ZA)
Prēmija piešķirta par pētījumu "Андрей Упит и мировая литература" ("Andrejs Upīts un pasaules literatūra").
1987

Annual Latvian Literary Award
Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras "sudraba laikmets"
Balva piešķirta par pētījumu "Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras sudraba laikmets".
Literatūrzinātne
2003

LZA Viļa Plūdoņa balva
Viktors Eglītis
Balva piešķirta par monogrāfiju "Viktors Eglītis".
2014

Showing 1-10 of 10 items.
#LocationDateTypeVietas tipsText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
31.12.1929Birth placePilsēta
2Rīgas iela 3, Jūrmala
(Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015)
1937 - 1941EducationĒka, māja
3Lenču iela 1, Rīga
(Lenču iela 1, Rīga, LV-1010)
1941 - 1946EducationĒka, māja
4Hāmaņa iela 2a, Rīga
(Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007)
1946 - 1948EducationĒka, māja
5Rīga
(Rīga)
1948 - 1953EducationPilsēta
6Rīga
(Rīga)
1953 - 1956EducationPilsēta
7Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1956 - 1964Working placeĒka, māja
8Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1964 - 1991Working placeĒka, māja
9Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1991 - 2001Working placeĒka, māja
10Rīga
(Rīga)
2003Participation in organisationsPilsēta

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.