Sigma Ankrava

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (8); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameSigma Ankrava
Personal informationANKRAVA Sigma (dz. 1951.26.III Rīgā) - tulkotāja un literatūrzinātniece.
Dz. inteliģentu ģim. Beigusi Rīgas 45. vsk. (1969) un LVU Svešvalodu fak. Angļu val. un literatūras nod. (1974). 1974-77 māc. PSRS ZA Austrumu pētniecības institūta aspirantūrā. 1978 aizstāvējusi filol. zin. kand. disertāciju "Indiešu anglofonās dzejnieces Sarodžīni Naidu daiļrade". No 1977 strād. LU Ārzemju lit. katedrā par lektori, docenti un katedras vadītāju. Lasījusi lekciju kursus par Rietumeiropas viduslaiku un renesanses literatūru, indiešu lit. vēst., Britu salu vēst. un kultūru.1999. ieguvusi habilitētās filol. dokt. grādu par disertāciju "Salu ķeltu leģendu evolūcija viduslaikos (karaļa Artūra un svētā Grāla leģendas)". Papildinājusies Anglijā (Londonas univ. 1993, Kembridžas univ. 1997) un ASV (Viskonsinas madisonas univ. 1994)Strād. arī Vācijā, Maincā, J.Gūtenberga univ. (2000), uzstājusies ar lekcijām Indijā, ASV, Anglijā, Somijā, Itālijā. No 2000 LU profesore, Moderno val. fak. Lit. un kult. studiju nod. vadītāja. RS b. (2000).
Pirmā publikācija - raksts "Indiešu lirika angļu valodā" žurn. "Karogs" 1977 (6.nr.).Līdz 80. gadu vidum laikr. "Literatūra un Māksla" regulāri public. raksti par indiešu lit. jaut., atdzejojumi no angļu un hindi val.; ap 30 rakstu kopkrājumos un periodikā. Rakstījusi priekšvārdus vai pēcv. grām.: S.Naidu "Zelta slieksnis" (1978, arī sast.), "Īru sāgas un pasakas" (1985), Dž.Čosera "Kenterberijas stāsti" (1991); "An anthology of English medieval and renaissance literature" ("Angļu viduslaiku un renesanses literatūras antoloģija", 1998, arī sast. kopā ar I.Penēzi). Māc. grām. "Literatūra 10. klasei" (1991, 1996) līdzautore. Maskavā 1984 krievu val. public. grām. par S.Naidu. Sar. grām. "Druīdu svētbiržu ugunis" (1995), "Vai Lāčplēsis bija karalis Artūrs?" (2000).
L. Mēnesis Kembridžā - iespēju bagātība [S. Ankrava sarun. ar L. Dumberi] // Diena, 1997, 17.X).
I. Rubule
Occupationstranslator
scientist
literary scholar
Birth time/place26.03.1951
Rīga
Rīga
Education1969
Riga secondary school No. 45

1974
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Svešvalodu fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļa

1974–1978
mācījies aspirantūrā
mācījusies PSRS ZA Austrumu pētniecības institūta aspirantūrā

1993
studējis
papildinājusies Londonas univ.

1994
studējis
papildinājusies ASV Viskonsinas Madisonas univ.

1996
citi izglītības veidi
Ieguvusi mēneša stipendiju Sorosa fonda, Britu padomes un LU rīkotajā konkursā.
papildinājusies Kembridžas universitātē
RewardsLatvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par īpašiem nopelniem zinātnes attīstībā un Latvijas–Indijas starptautiskās sadarbības veicināšanā.
2017


:Category is not given
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
26.03.1951Birth time/placePilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.