Arturs Ozols

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1) Collections (1)

Works: Author (26); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(5)

NameArturs Ozols
SummaryArturs Ozols (1912–1964) – folkloras pētnieks, valodnieks un profesors. Izcils latviešu filologs ar nozīmīgu zinātnisko devumu baltistikā. Pirmais latviešu valodnieks, kas zinātņu doktora grādu valodniecībā ieguvis pēc Otrā pasaules kara. Strādājis par skolotāju un par docentu, vēlāk – profesoru Latvijas Valsts universitātē, bijis arī universitātes zinātņu prorektors. Viņš ir arī vairāku jaunu, iepriekš nebijušu valodniecības virzienu un arī studiju kursu izveidotājs Latvijas Valsts universitātē. Strādājis par zinātnisko līdzstrādnieku un direktora vietnieku Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Etnogrāfijas un folkloras institūtā. Liels viņa devums ir latviešu literārās valodas vēstures, latviešu valodas gramatiskās struktūras, īpaši sintakses, izpētē. Devis jaunas atziņas stilistikā, leksikoloģijā un frazeoloģijā, piedalījies latviešu zinātniskās terminoloģijas izstrādē. Viens no latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodikas pamatlicējiem. Ap 300 zinātnisku darbu autors.
Personal informationDzimis strādnieka Jāņa Ozola ģimenē. Agri zaudējis tēvu, kurš nav pārnācis no Pirmā pasaules kara, tāpēc brīvajā laikā ar vecāko brāli Arvīdu piepelnījies dažādos darbos.
Skolas un institūta laikā aktīvi interesējies par latviešu un ārzemju literatūru, rosīgi darbojies Jāņa Alberta Jansona vadītajā institūta literārajā pulciņā. Dažas pulciņā nolasītās apceres pārtapušas publikācijās Jelgavas un Rīgas Skolotāju institūtu absolventu biedrības rakstu krājumā.
Work1932: pirmā publikācija – raksts "Psihoanalītiskie motīvi S. Cveiga dzejā" ("Jelgavas un Rīgas skolotāju institūta absolventu biedrību periodisks paidagoģisku rakstu krājums", Nr. 5).
1950: aizstāvēta disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai "Folkloristiskā darba metodes latviešu tautasdziesmu laukā 19. gs. otrā pusē".
1961: aizstāvēta disertācija filoloģijas doktora grāda iegūšanai "Latviešu klasisko tautasdziesmu sintakses jautājumi".

Publicētie pamatdarbi

1938: "Tautas dziesmu literatūras bibliogrāfija".
1941: "Ābece pieaugušiem".
1955: "Par latviešu tautasdziesmām".
1955: "Par dažām stilistikas problēmām un latviešu klasisko tautasdziesmu valodas stilistikas jautājumiem".
1956: "Par dažiem vārdkopu sintakses jautājumiem latviešu klasiskajās tautasdziesmās".
1957: "Vārds datīvā kā teikuma loceklis".
1957: "Tautoloģija latviešu klasiskajās tautasdziesmās".
1958: "Pielikums, apzīmētājs un apzīmējums latviešu klasiskajās tautasdziesmās".
1958: "Latviešu klasisko tautasdziesmu teikumu modalitātes problēma sakarā ar partikulām".
1958: "Atonālā uzruna latviešu klasiskajās tautasdziesmās".
1958: "Adverbizācijas problēma un verbālās vārdkopas ar atkarīgiem adverbiem".
1959: "Verbālo predikatīvo attieksmju tipi latviešu klasiskajās tautasdziesmās".
1959: "Salīdzinājumi latviešu klasiskajās tautasdziesmās".
1959: "Raksturīgākās latviešu tautasdziesmu nominālās vārdkopas".
1959: "Nominālo un adverbiālo predikatīvo attieksmju tipi latviešu klasiskajās tautasdziesmās".
1959: "Latviešu tautasdziesmu frazeoloģijas pamatjautājumi".
1959: "Konvarianti latviešu klasiskajās tautasdziesmās".
1961: "Latviešu tautasdziesmu valoda".
1963: "Raksturīgākās latviešu tautasdziesmu verbālās vārdkopas ar atkarīgiem infinitīviem un divdabjiem".
1965: "Veclatviešu rakstu valoda".
1965: "Par dažiem jauniem zinātnes atzinumiem valodniecības jautājumos".
1967: "Raksti valodniecībā".
1968: "Raksti folkloristikā".

Publicējis rakstus par latviešu literārās valodas vēstures, mūsdienu literārās valodas normām, gramatiskās struktūras jautājumiem: "K. Barons latviešu literārās valodas vēsturē" (1962), "Literārās valodas attīstība" (1963), "Latviešu rakstu valodas un literārās valodas vēstures pētīšanas metodes un sistēma", "Internacionālismu liktenis latviešu tautības valodā" (abi 1964) u.c.
Publicējis rakstus par latviešu valodas mācīšanas metodiku.

Akadēmiskā darbība

Vadītās disertācijas filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai
1954: Emīlija Soida "Vārdkopas jaunlatviešu publicistiskajos darbos ("Pēterburgas Avīzes")".
1960: Jānis Rozenbergs "Humors un satīra latviešu klasiskajās tautas dziesmās par bajāriem un feodālajiem kungiem".
1960: Apolonija Bojāte "Datīva un akuzatīva locījumu nozīmes laikraksta "Dienas Lapa" publicistiskajos rakstos".
1964: Mirdza Briģe "Palīgteikumu tipoloģija mūsdienu latviešu literārajā valodā".

Pagodinājumi

1961: Par izcilu izglītības un zinātnisko darbu piešķirts ordenis "Goda Zīme".
Kopš 1965: Artura Ozola piemiņai Latvijas Valsts universitātes (vēlāk – Latvijas Universitātes) Latviešu valodas katedra
(kopš 1991 Baltu valodu, kopš 2008 Baltu valodniecības un Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra) ik gadus rīko starptautiskas Artura Ozola dienas konferences. Konferences visbiežāk notiek Artura Ozola dzimšanas dienaā, vai tai tuvos datumos.
Occupationsteacher
folklore researcher
professor
linguist
educator
philologist
Birth time/place18.03.1912
Rīga
Rīga
Education Rīgas pilsētas 16. pamatskola
Rīga
Rīga

1931
Riga Teachers Institute
Liepājas iela, Rīga
Liepājas iela, Rīga
Ieguvis pamatskolas skolotāja tiesības.

1933–1940 (Date is approximate)
Polija
Poland
Divas vasaras papildinājies Polijā – Varšavas, Krakovas un Poznaņas Universitātē.

1933–1945
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa (studijas ar pārtraukumiem). Studijas beidzis ar izcilību.

1961
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Filoloģijas zinātņu doktors
Working place1931–1939
Skolotājs

1939–1940
Latvia State Archives
Rīga
Rīga
Arhivārs

1940–1941
Laikraksts "Jaunais Komunārs"
Rīga
Rīga
Korektors

1941–1943
Skolotājs

1944
Latvju Grāmata
Rīga
Rīga

1945–1946
Riga Teachers Institute
Liepājas iela, Rīga
Liepājas iela, Rīga
Docētājs

1945–1950
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Rīga
Docētājs

1946–1952 (Date is approximate)
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Etnogrāfijas un folkloras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Zinātniskais līdzstrādnieks; no 1952. līdz 1955. gadam ) direktora vietnieks


1950–1964
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Docētājs; Latviešu valodas katedras vadītājs (1950-–1964), profesors (1962)

1958–1963
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050
Zinātņu prorektors
Participation in organisations1963
Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Korespondētājloceklis

Place/time of death29.06.1964
Rīga
Rīga
BurriedOtrie Meža kapi
Gaujas iela 12B, Rīga, LV-1026

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
18.03.1912Birth time/placePilsēta
2Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1933 - 1945EducationĒka, māja
3Polija
(Poland)
1933 - 1940EducationValsts
4Rīga
(Rīga)
1939 - 1940Working placePilsēta
5Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placePilsēta
6Rīga
(Rīga)
1944Working placePilsēta
7Liepājas iela, Rīga1945 - 1946Working placeIela
8Rīga
(Rīga)
1945 - 1950Working placePilsēta
9Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1946 - 1952Working placeĒka, māja
10Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
1950 - 1964Working placeĒka, māja
11Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1958 - 1963Working placeĒka, māja
12Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1961EducationĒka, māja
13Rīga
(Rīga)
(not set)EducationPilsēta
14Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1963Participation in organisationsĒka, māja
15Liepājas iela, Rīga1931EducationIela
16Otrie Meža kapi
(Gaujas iela 12B, Rīga, LV-1026)
(not set)BurriedKapsēta
17Rīga
(Rīga)
29.06.1964Place/time of deathPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.