Pauls Daija

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Author (46); Translator (2); Compiler (4); Editor (1); Author of the comment (2); Person of reception (6)

Ilustrācijas: Person in photo(14)

NimiPauls Daija
KopsavilkumsPauls Daija (1984) – latviešu literatūrzinātnieks, apgaismības laikmeta Baltijas literārās kultūras un sabiedrības pētnieks, vairāku zinātnisku rakstu krājumu redaktors un sastādītājs, zinātniskā žurnāla Letonica galvenais redaktors (2013-2018) un starptautisku pētniecisku projektu dalībnieks, zinātniskās literatūras tulkotājs.
Publicējis vairāk nekā 40 zinātniskus rakstus latviešu, angļu, vācu, krievu un igauņu valodā, gandrīz 20 populārzinātniskus rakstus un vairāk nekā 20 recenzijas, kā arī izstrādājis enciklopēdiskus šķirkļus. Pētījumiem raksturīga teorētiska ievirze, pievērsies vairākiem latviešu literatūras pētniecībā pilnīgi jauniem vai iepriekš maz pētītiem aspektiem, piemēram, tautas apgaismība un kultūrparnese, koloniālisma un hibriditātes teorija, kultūratmiņa Baltijas apgaismības, 19. gadsimta un 19. un 20. gadsimta mijas literatūras kontekstā. Latviešu literārā kultūra Paula Daijas pētījumos ir skatīta ciešā kopsakarā ne tikai ar Baltijas vācu, bet arī konkrētā laikmeta Eiropas kultūras parādībām, tādējādi akcentējot Eiropas kultūrtelpas vienotības ideju.

Tautas apgaismības izpētē Pauls Daija ir pievērsies iepriekš perifēriem, tikpat kā nepētītiem tekstiem, kā padomu grāmatām un turpinājumizdevumiem (kalendāriem), nostiprinot priekšstatu par tautas apgaismību kā vienotu parādību ar dažādām vienlīdz svarīgām šķautnēm latviešu izglītošanas un latviešu sabiedrības attīstības procesā.

Par saviem galvenajiem pētnieciskajiem virzieniem uzskata latviešu literatūras vēsturi (latviešu laicīgās rakstniecības sākumposms kontekstā ar apgaismības idejām Baltijā 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta sākumā), salīdzināmo literatūrzinātni (latviešu-vācu literārie sakari), kultūras teoriju un vēsturi.
Personiska informācijaPauls Daija ir dzimis un uzaudzis neirofizioloģes Dr. biol. Zintas Daijas (1954) un helmintologa, zoologa, vides zinātnieka, zinātnes vēsturnieka un žurnālista Dr.biol. Gunāra Daijas (1937–2019) ģimenē. Paula Daijas māsa Aija Kalēja (dz. Daija) ir mācību centra "Austrumvidzeme" direktore.
Profesionālā darbībaPauls Daija profesionālā darba gaitas ir sācis 2008. gadā kā apgāda "Jumava" literārais redaktors. 2010. gadā Pauls Daija ir veicis pētniecisko darbu LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejā, bet divus gadus vēlāk sācis strādāt LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (LU LFMI), kas ir Paula Daijas darba vieta joprojām. LU LFMI Pauls Daija ir bijis zinātniskais sekretārs (2012–2013), institūta izdevuma "Letonica" galvenais redaktors (2013–2018), ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību koordinators (2014–2016), zinātniskās padomes loceklis (kopš 2017), zinātniskais asistents (2006–2012), pētnieks (2012–2016) un vadošais pētnieks (kopš 2016).
No 2008. līdz 2012. gadam Pauls Daija bija lektors LU Humanitāro zinātņu fakultātē; kopš 2017. gada ir vadošais pētnieks arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Stažējies arī

 • 2004 Krievijas Zinātņu akadēmijas M. Gorkija Pasaules literatūras institūtā (Институт мировой литературы им. М. Горького РАН) Maskavā, Krievijā

Zinātniski raksti

(ārpus literatura.lv kolekcijām)
 • Daija, P. Enlightenment Culture and Others: The Image of Foreigners and Ethnic Minorities in Shaping Latvian Rural Identity. In: Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature. Ed. by Laura Laurušaitė. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 40–51.
 • Daija, P. Rationalist Hymnbooks in the Latvian Early 19th Century Literature: An Episode in the History of Reading in Livonia and Courland. Knygotyra. 2018. Nr. 70. 78.–93. lpp.
 • Daija, P.; Eglāja-Kristsone, E. The Discourse on Dangerous Reading in Nineteenth-Century Latvia. Literature and Medicine. 2016. Vol. 34, No. 2. 468–483.
 • Daija, P. Mālpils mācītājs Johans Gotfrīds Ageluts latviešu laicīgās literatūras vēsturē. No: Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads. Sast. I. Pauloviča. Mālpils: Mālpilns novada dome, 2016. 84.-100. lpp.
 • Daija, P.; Eglāja-Kristsone, E. Lasošās sievietes un bīstamā lasīšana 19. un 20. gadsimta mijā. No: Hanovs, D., Jansone, I., Vērdiņš, K. (Sast.) Dzimtes konstruēšana III. Rīga: Avens un partneri, 2016. 58.-72. lpp.
 • Daija, P. Otherness and Self in Latvian Theatre: Changes at the Turn of the Nineteenth Century. Nordic Theatre Studies. 2015. Vol. 27, No 2. 120-131.
 • Daija, P. Teksts un lasītājs: ieskats recepcijas teorijas pamatnostādnēs. Tagad. Zinātniski metodisks izdevums. Atb. red. O. Lāms / Latviešu valodas aģentūra. 2015. Nr. 1 (9). 16.-21. lpp.
 • Daija, P. Volksaufklärung in der lettischen Literatur des 18. Jahrhunderts. In: Deutsch-Baltisches Jahrbuch. Band 63 (2015). S. 64.-71.
 • Daija, P.; Briežkalne, S. Kristijonas Donelaitis and Gotthard Friedrich Stender: Rethinking Parallels Between Enlightenment Writing in East Prussia and Courland. In: Knygotyra. 2015. Nr. 64. P. 161-178 .
 • Daija, P. Colonial Patterns in Latvian Popular Enlightenment Literature. Interlitteraria. Vol. 19, No. 2. National Literatures and Comparative Literary Research. 2014. P. 356-371.
 • Daija, P. Rahvuse avastamine ja ilmalik pööre Liivimaa läti kirjanduses 1760.aastatel [=Discovery of the People and the Secular Turn in Latvian Literature of Livonia in the 1760s]. Acta et Commentationes Archivi Historici Estoniae. Balti kirjasõna ja kultuurielu valgustusajastu peeglis. Ed. by Katre Kaju. 2014. Vol. 21 (28). 68.-79. lpp.
 • Daija, P. Latviešu un vācbaltiešu vēsturisko attiecību reprezentācijas 19. gadsimta otrās puses literatūrā. Letonica. 2014. Nr. 28. 47.-78. lpp.
 • Daija, P. Nedzirdamie pakļautie: Spivaka un postkoloniālisms. No: Čakravorti Spivaka, G. Vai pakļautie spēj runāt? Tulk. S. Meškova. Rīga: Mansards, 2014. 97.-103. lpp.
 • Daija, P. Latviešu nacionālās literatūras veidošanās līdz 19. gs. vidum. No: Stradiņš, J. (Galv. red.) Latvieši un Latvija. 4. sējums: Latvijas kultūra, izglītība, zinātne. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. 261.-278. lpp.
 • Daija, P. Latviešu sieviete un “filozofiskais gadsimts”: ieskats apgaismības laika latviešu laicīgajā literatūrā dzimtes studiju aspektā. No: Hanovs, D., Jansone, I., Vērdiņš, K. (Sast.) Dzimtes konstruēšana. Rīga: Avens un partneri, 2013. 15.-48. lpp.
 • Daija, P. Tautas atklāšana: latviešu laicīgās literatūras ģenēze 18. gadsimtā un tās priekšnosacījumi. Lāms, E. (Atb. red.) Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Nr. 18. Liepāja: LiePA, 2013. 58.-69. lpp.
 • Дайя, П. Просвещение, регион, идентичность: образ России в латышской литературе на рубеже 18-го и 19-го веков. Слово.ру: Балтийский акцент. 2012. Вып. 3. Cтр. 83-92.
 • Daija, P. “The reason for lack of culture is not yet the lack of mental abilities”: Philanthropist Pedagogy and Latvian Literature at the Turn of 18th and 19th Centuries. Humanities and Social Sciences Latvia. Volume 19, Issue 1 (Summer-Autumn 2011), p. 111-128.
 • Daija, P. John Bunyans Roman “Die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit” und die Literatur der lettischen Brüdergemeine. In: Evangelische Brüder-Unität: Unitas Fratrum. 2011. Nr. 65/66. S. 149-162.
 • Daija, P. “... daβ für das Wohl der lettischen Nation noch sehr viel zu thun übrig sey”: Die Umarbeitung von R. Z. Beckers “Noth- und Hülfsbüchlein” als Versuch der Volksaufklärung in Lettland im 18. Jahrhundert. In: Schmitt, H., Böning, H., Greiling, W., Siegert, R. (Hg.) Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung. Bremen: edition lumiere, 2011. S. 157-178.
 • Daija, P. “Häda- ja abiraamatuke” rahvavalgustusliku ettevõtmissena Läti alal XVIII sajandil. Keel ja Kirjandus. 2011. Nr. 8/9, lk. 628.-642.
 • Daija, P. Valstiskuma ideju ģenēze un patriotisma izpratne apgaismības laika latviešu literatūrā. A Genesis of the Concept of Statehood and Perception of Patriotism in Latvian Enlightenment Literature. No: Cimdiņa, A. & Hanovs, D. (Sast.) Latvija un latviskais: Nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos. Latvia and Latvians: A People and a State in Ideas, Images and Symbols. Rīga: Zinātne, 2010. 11.-30. lpp.; p. 11-34.
 • Daija, P. Teoloģiskais racionālisms un latviešu literatūra apgaismības laikmetā (18. gs. otrā puse – 19. gs. sākums). Latvijas Universitātes Raksti. 748. sējums. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Latviešu literatūra un reliģija. Rīga: LU, 2010. 7.-17. lpp.
 • Daija, P. Latviešu un vācu dialogs tautas apgaismības ideju krustpunktos. No: Hanovs, D. (Red.) Atcerēties, aizmirst, izdomāt: Kultūru un identitāšu biogrāfijas 18.-21. gs. Latvijā. Rīga: Dialogi.lv, 2009. 7.-25. lpp.
 • Daija, P. “Lasītāji” vai “grābstītāji”? Daži aspekti autoru un lasītāju attiecībās tautas apgaismības laika latviešu literatūrā. Karogs. 2009. Nr. 1. 164.-170. lpp.
 • Daija, P. Johans Kristiāns Šubarts (1734 – 1787) latviešu populārzinātniskās literatūras vēsturē. Latvijas Veģetācija. Nr. 18. 2009. 107.-113. lpp.
 • Daija, P. Pēcvārds. No: Fallijs. Man dziesminieka gaita: Izlase. (Sast. P. Daija un V. Vecgrāvis) Rīga: Jaunā Daugava, 2009. 189.-199. lpp.
 • Daija, P. Johans Hermanis Cigra latviešu populārzinātniskās literatūras vēsturē. Latvijas Universitātes Raksti. 738. sējums. Zinātņu vēsture un muzejniecība. Rīga: LU, 2008. 170.-180. lpp.
 • Daija, P. Cittautiešu tēls tautas apgaismības laikmeta latviešu literatūrā. Littera Scripta. 2008. Nr. 6. 7.-13. lpp.
 • Daija, P. Neparasta lappuse latviešu populārzinātniskās literatūras vēsturē. Latvijas Veģetācija. Nr. 16. 2008. 35.-44. lpp.
 • Daija, P. Ieskats 18. un 19. gs. mijas latviešu populārzinātniskajā literatūrā par dabu. Latvijas Veģetācija. Nr. 13. 2007. 89.-99. lpp.
 • Daija, P. Zinātņu popularizēšanas aspekti 18. un 19. gs. mijas latviešu laicīgajā literatūrā (Matiāsa Stobes “Latviska Gada Grāmata”). Latvijas Universitātes Raksti. 716. sējums. Zinātņu vēsture un muzejniecība. R.: LU, 2007. 37.-46. lpp.

Enciklopēdiju šķirkļi

 • Daija, P. Merkel, Garlieb Helwig. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Ed. by Joep Leerssen. Vol. 1. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. Pp. 432–433.
 • Daija, P. Rakstnieku Reiņa un Matīsa Kaudzītes “Mērnieku laiki”, 1879. Latvijas kultūras kanons. 2017. [https://kulturaskanons.lv/archive/brali-kaudzites/]

Populārzinātniskas publikācijas

 • Daija, P. Laikmetu starpnieks Ernests Dinsbergs. Domuzīme. 2016. Nr. 2. 69.-71. lpp.
 • Daija, P. Koloniālā poētika vai poētiskais koloniālisms? Kultūras Forums. 2010.23.04.
 • Daija, P. Sieviete apgaismības laika latviešu literatūrā. Kultūras Forums. 2008.20.06.
 • Daija, P. Latviešu agrīnā literatūra – zemniekiem. Kultūras Forums. 2008.4.01.
 • Daija, P. Merķelis un latvieši. Publicēts interneta portālā ¼ Satori www.satori.lv, 2008.3.01.
  http://www.satori.lv/raksts/1787/Pauls_Daija/Merke... (skatīts 2011.03.03.)
 • Daija, P. Johans Frīdrihs Rozenbergers (1731 – 1776) latviešu literatūrā. Karogs. 2008. 8. nr. 117.-129. lpp.
 • Daija, P. “..sāku es tos vārdus ziņģu vīzē salikt..” Gotharda Frīdriha Stendera vēstule. Karogs. 2008. 8. nr. 130.-135. lpp.
 • Daija, P. Pirmā latviešu žurnāla gals un sākums. Ieskats “Latviskas Gada Grāmatas” (1797 – 1798) vēsturē. Karogs. 2007. 8. nr. 97.-107. lpp.
 • Daija, P. Kas kopīgs Ferdinandam, Verlandam un Pelnancim. Daži latviskošanas aspekti latviešu laicīgās literatūras sākumposmā. Karogs. 2007. 4. nr. 89.-95. lpp.
 • Daija, P. Interpretācijas bezgalība. Karogs. 2004. 5. nr. 97.-104. lpp.
 • Daija, P. Rakstniekam Jēkabam Zvaigznītem – 170. Novadnieks. Laikraksta “Druva” kultūrvēsturisks pielikums. 2003.21.10.
 • Daija, P. “Pie tēvu zemes vārda skaņas...” Jēkabam Zvaigznītem – 170. Karogs. 2003. 3. nr. 195.-206. lpp.
 • Daija, P. Svarīgu notikumu gads latviešu nacionālās atmodas kustībā. Saldus Zeme. 2001.17.11.
 • Daija, P. Kā rakstīsim īpašvārdus? Saldus Zeme. 2001.21.07.

Recenzijas

 • Daija, P. Latviešu un čehu kultūru krustpunktos. [P. Štolls: Latviešu kultūra un brāļu draudze.] Domuzīme. 2017. Nr. 2. 59. lpp.
 • Daija, P. Postkoloniālisma robežu paplašināšana [B. Kalnačs: 20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options]. Scriptus Manet. Humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls. 2016. Nr. 1. 113.-115. lpp.
 • Daija, P. Kā atbrīvoties no korsetes? Piezīmes par Raiņa gadu teātrī. Teātra Vēstnesis. 2016. Nr. 1. 2.-5. lpp.
 • Daija, P. Tas, par ko skolā nestāsta: “Raiņa sapņi” Latvijas Nacionālajā teātrī. Teātra Vēstnesis. 2015. Nr. 1. 5.-7. lpp.
 • Daija, P. Vecā jaunā vēsture [F. B. Blaufūss: Vidzemes stāsti.] Domuzīme. 2015. Nr. 3. 48. lpp.
 • Daija, P. Nepazīstamais Stenders. "Latviešu gramatika" [G. F. Stenders: Latviešu gramatika.] Interneta vietne “UbiSunt”. 2015.18.09. www.ubisunt.lu.lv.
 • Daija, P. Klātbūtnes sajūta [D. Hanovs: Eiropas aristokrātijas kultūra 17.-19. gs.] Latvju Teksti. 2013. Nr. 14. 47.-48. lpp.
 • Daija, P. Littera Scripta: humanitāro zinātņu dinamikas indekss? [Littera Scripta: Jauno filologu rakstu krājums. 2012. Nr. 8.] Publicēts interneta portālā UbiSunt, www.ubisunt.lu.lv, 2013.25.04.
 • Daija, P. Sodu pelnījis vieglums [Jāns Kross: Stūrgalvības hronika]. Latvju Teksti. 2013. Nr. 12. 54.-55. lpp.
 • Daija, P. Kāpēc rakstīt par ēdienu? [Ēdiena valodnieciskie un starpkultūru aspekti. Sast. B. Paškevica]. Letonica. 2012. Nr. 2 (23). 136.-138. lpp.
 • Daija, P. Smiekli, troksnis, nemiers [J. V. Gēte: Vilhelma Meistara mācību gadi]. Latvju Teksti. 2012. Nr. 9. 43.-44. lpp.
 • Daija, P. Modernisma vibrācijas [M. Burima: Modernisma koncepti 20.gadsimta sākumā latviešu literatūrā]. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. 2011. Nr. 19. 99.-101.lpp.
 • Daija, P. Stāsts par holokaustu: traģēdija un valoda [I. Kertēss: Bezliktenis]. Publicēts interneta portālā ¼ Satori www.satori.lv, 2008.23.07.
  http://www.satori.lv/raksts/2168/Pauls_Daija/Stast...
 • Daija, P. Cilvēks un sistēma Vonnegūta pirmajā romānā [K. Vonnegūts: Mehāniskās klavieres]. Kultūras Forums. 2008.16.05.
 • Daija, P. Blaumaņa zelta meklējumos [L. Volkova: Blaumaņa zelts]. Karogs. 2008. Nr. 5. 151.-153. lpp.
 • Daija, P. No dzīves – dzīvei [K. Buiņickis: Klejojumi pa maziem ceļiem]. Latvijas Avīze. 2008.18.02.
 • Daija, P. Atmiņu rekonstrukcija [Dž. Benvils: Jūra]. Publicēts interneta portālā ¼ Satori www.satori.lv, 2008.21.01. http://www.satori.lv/raksts/1821/Pauls_Daija/Atmin...
 • Daija, P. Blaumanis – joprojām aktuāls. Jaunās Vēstis. Rīgas Centrālās bibliotēkas informatīvais izdevums. 2008. Nr. 4. 9.-10. lpp.
 • Daija, P. Kā pareizi novecot [A. Bruknere: Nākamais lielais solis]. Publicēts interneta portālā ¼ Satori www.satori.lv, 2007.11.10. http://www.satori.lv/raksts/1632/Pauls_Daija/Ka_pa...
 • Daija, P. Vārdiem pa pēdām [J. Kursīte: Vārdene]. Karogs. 2007. 8. nr. 161.-164. lpp.
 • Daija, P. Vonnegūts – groteska, cilvēcība un humānisms [K. Vonnegūts: Cilvēks bez valsts]. Kultūras Forums. 2007.3.08.
 • Daija, P. Ar Kurbadu pret inerci [J. Turbads: Ķēves dēls Kurbads]. Kultūras Forums. 2007.25.05.
 • Daija, P. Kurš sarakstīja “Mērnieku laikus”? [J. Zariņš: Kas bija “Mērnieku laiku” un “Izjuriešu” autors?]. Saldus Zeme. 2001.31.03.

Organizētās konferences

 • Letonikas VII kongresa Literatūrzinātnes nozares sekcija (LU LFMI, organizācijas komiteja: P. Daija, B. Kalnačs, 2017.1.11.)
 • Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Baltijas reģionā. Fin-de-siècle Popular Culture in the Baltics (LU LFMI, organizācijas komiteja: P. Daija, E. Eglāja-Kristsone, 2016.30.09.-1.10.)
 • Colonial Encounters in Europe: New Approaches to the Internal European Colonial Experience (LU LFMI, organizācijas komiteja: B. Kalnačs, P. Daija, D. Hanovs. Viesnīcā Europa Royale Riga, 2015.10.03.)
 • Zinātne, sabiedrība un laikmets: Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības darba zinātniskā un sabiedriskā nozīme (LU VFF, LU LFMI, organizācijas komiteja: P. Daija, M. Mintaurs, A. Šnē. Latvijas Universitātē, 2015.14.01.)
 • The Changing Baltics: Cultures within a Culture. 10. starptautiskā Baltijas literatūrzinātnieku konference (LU LFMI, organizācijas komiteja: B. Kalnačs, P. Daija, E. Eglāja-Kristsone. Eiropas mājā, 2014.29.-30.09.)
 • Karš, bibliotēka un katedrāle: Pirmais pasaules karš Eiropas kultūrā (LU LFMI, organizācijas komiteja: P. Daija, D. Hanovs. Viesnīcā Europa Royale Riga, 2014.25.-26.08.)
 • Gadsimtu mijas smiekli. Le rire fin de siècle (LU LFMI, LKA, organizācijas komiteja: P. Daija, S. S. Valke. Eiropas mājā un E. Smiļģa Teātra muzejā, 2014.25.-26.04.)
 • Meklējumi un atradumi (LU LFMI, organizācijas komiteja: P. Daija, E. Eglāja-Kristsone. Latvijas Universitātē, 2010—2016)

Darbi citās valodās

2017: Literary History and Popular Enlightenment in Latvian Culture, Cambridge Scholar Publishers

Dalība profesionālajās organizācijās

 • British Society for Eighteenth-Century Studies [Britu 18. gadsimta pētījumu biedrība, kopš 2018]
 • The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing [Autorības, lasīšanas un izdevējdarbības vēstures biedrība, kopš 2017]
 • International Society for Cultural History [Starptautiskā kultūras vēsture biedrība, kopš 2012]
 • Latvijas Gētes biedrība (kopš 2005)
 • Latvijas Zinātņu vēstures asociācija (kopš 2008)
 • DALĪBA PADOMĒS UN REDKOLĒĢIJĀS
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas Rakstu redakcijas kolēģijas loceklis (2017—)
 • Latvijas Zinātnes padomes eksperts (2014—2017)
 • Latvijas Universitātes Satversmes sapulces loceklis (2013—2016; 2018—)
 • Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares ekspertu komisijas loceklis (2013—2015)
 • Konkursa Atbalsts ārvalstu izdevējiem Latvijas literatūras tulkojumu izdošanai ekspertu komisijas loceklis (2013—2014)
 • Prozas lasījumu žūrijas komisijas loceklis (2013)
 • Latvijas Literatūras gada balvas ekspertu komisijas loceklis (2013)
 • Žurnāla Popular Inquiry redakcijas kolēģijas loceklis (2016—)
 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un apgāda Mansards grāmatu sērijas Theoria redakcijas kolēģijas loceklis (2012–2014)
 • LU Filoloģijas fakultātes rakstu krājuma Littera Scripta redakcijas kolēģijas loceklis (2008)

Docētie studiju kursi

LU Humanitāro zinātņu fakultātē
 • Literatūras vēstures un teorijas aktualitātes (kurss izstrādāts un docēts kopā ar citiem mācībspēkiem ESF projekta Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide ietvaros) 2011
 • Literatūra mediju un kultūras studiju kontekstā, B daļa, 2 kp. 2012
 • Literārā teksta analīze, B daļa 2 kp. 2009—2010
 • Bakalaura darba seminārs, B daļa 2 kp. 2010—2011
 • Apgaismības estētika: latviešu literatūras eiropeiskie konteksti, B daļa 2 kp. 2010—2011
 • Ievads literatūrzinātnē, A daļa 4 kp. (kurss izstrādāts un docēts kopā ar citiem mācībspēkiem) 2008—2012
 • Latviešu literatūra no 19. gs. 90. gadiem līdz 1945. gadam, A daļa 6 kp. (kurss izstrādāts un docēts kopā ar citiem mācībspēkiem) 2010—2011
 • Latviešu literatūras vēsture 19. gadsimtā, A daļa 2 kp. (kurss izstrādāts un docēts kopā ar citiem mācībspēkiem) 2010—2011
 • Pasaules tautu literatūra, A daļa 4 kp. (kurss izstrādāts un docēts kopā ar citiem mācībspēkiem) 2010—2011

Apbalvojumi un pagodinājumi

2002, 2006: Luda Bērziņa starptautiskā radošo darbu konkursa prēmija par izcilu ieguldījumu Latvijas izglītības un kultūrvēstures izzināšanā un atjaunošanā
2004: Kārļa Dziļlejas fonda prēmija
2006: Latvijas Universitātes rektora Atzinības raksts
2007: Latvijas Zinātņu akadēmijas Zentas Mauriņas balva literatūrzinātnē un filozofijā
2007: projekta “Zenta Mauriņa Eiropas kultūru dialogā” Organizatoru komitejas pateicība
2013. gada oktobris: LU Mēneša pētnieks
2013: Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas veicināšanas (mazā Feliksa) balva
2016: nominācija apbalvojuma “Laiks Ziedonim” kategorijā “Zinātne. Taureņu uzbrukums”
2018: Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Pateicības raksts par 2017. gada sasniegumu teorētiskajā zinātnē

Stipendijas

 • Eiropas struktūrfondu projekta “Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” stipendija (2009—2012)
 • Kristapa Morberga stipendija (2005—2007)
Citātu galerija"[..] modernajā akadēmiskājā zinātnē cieši iesakņots Skotlendjarda virsnieks."

Ābele, Kristiāna. Baltijas vācu glezniecība un latviešu rakstniecība biogrāfiskā diptihā. Letonica, 37 (2018), 222–226.lpp. šeit 223.lpp.

Pauls Daija: "Manuprāt, starp vācbaltiešu dēmonizāciju un idealizāciju pastāv vismaz trīs varianti. Pirmais saistās ar negatīvu attieksmi pret vēsturiskajiem ienaidniekiem, bet līdzās tam arī novērojams pozitīvs, bet sentimentāls skatījums uz vācbaltiešiem kā kultūras nesējiem noteiktos laika posmos. Novests līdz konsekvencei, tas ir tikpat vienpusīgs kā pirmais. Bet trešais – būtiskākais – priekšstats, visticamāk, ir vienaldzība pret svešu pasauli, kas uz mums šķietami neattiecas – šodienas cilvēkam vācbaltiešu pasaule nudien ir nogrimusi Atlantīda. Un katra dziļāka saruna par to var vest pie jauniem atklājumiem."

No vēstures izsvītrotie? Saruna ar Intu Dišleri, Pauls Daiju, Viju Daukšti, Raimondu Cerūzi, Ilgvaru Misānu, Eduardu Liniņu. Domuzīme 1 (2018), 56.-61.lpp., šeit 56.lpp.

"Pētot pagātni, esmu ieguvis zināmu pieticību attiecībā pret to un pats savām zināšanām, jo pētniecības darbs parāda, cik patiesībā maz zini. Redzot, kā pagātnē veidojās tie priekšstati, kas dzīvo vēl mūsdienās, saprotu, cik pretrunīga un paradoksāla mēdz būt vēsture un pagātne nav tik skaidra un melnbalta kā dažkārt ierasts to redzēt."

No: http://m.aprinkis.lv/sabiedriba/dzive-un-ticiba/it...

"Pauls Daija ir nevis centies skatīt latviešu laicīgās literatūras ceļus tautas apgaismības aspektā, bet arī tos salīdzināt ar procesiem pasaules telpā, tādējādi ļaujot objektīvi saprast šo procesu nacionālās īpatnības un kopīgo ar pasaules tendencēm."

Straube, Gvido. Anotācija Paula Daijas grāmatai Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana. Rīga: LU LFMI, 2013, pēdējais vāks.
Nodarbesliterary scholar
Birth place07.09.1984
Rīga
Rīga
Residence1984–2007
Mežrožu iela 5, Carnikava
Mežrožu iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Education1991–2002
Rīgas 77. vidusskola
Avotu iela 44, Rīga
Avotu iela 44, Rīga, LV-1009
Skolas nosaukums tobrīd: Rīgas Kārļa Videnieka 77. vidusskola.

2002–2013
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

2002–2006: studijas LU Filoloģijas fakultātē, bakalaura grāds. Bakalaura darbs Žurnāls “Latviska Gada Grāmata” (1797-1798). Idejas. Autori. Laikmets.
2006–2008: studijas LU Filoloģijas fakultātē, maģistra grāds. Maģistra darbs Latviešu un vācu vēsturiskās attiecības apgaismības laikmeta literatūras kontekstā.
2008–2013: studijas LU Humanitāro zinātņu fakultātē, doktora grāds. Promocijas darbs Tautas apgaismības idejas latviešu laicīgajā literatūrā 18.gs. otrajā pusē un 19.gs. sākumā.


2009
Freiburga
Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany
Stažējies Freiburgas Alberta Ludviga Universitātes Vācu seminārā (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutsches Seminar). Europass Mobilitātes apliecinājums Nr. LV/00/2009/0146/001/DE/50

2010
Greifsvaldes Universitāte
Greifsvalde
Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Stažējies Greifsvaldes Ernsta Morica Arndta Universitātes Filozofijas fakultātes Baltistikas institūtā (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Philosophische Fakultät, Institut für Baltistik)

2011
Starptautiskā Gētes biedrība Veimārā
Veimāra
Weimar, Thuringia, Germany

Stažēšanās Gētes biedrībā Veimārā arī 2008. gadā.


2011
Estonian Academy of Sciences. Under and Tuglas Literary Centre
Rozenkranca iela 6, Tallina, Igaunija
Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, Estonia
Stažēšanās.
Working place2006
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

2006–2012: zinātniskais asistents

2012–2016: pētnieks

Kopš 2016: vadošais pētnieks


2008–2012
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
lektors LU Humanitāro zinātņu fakultātē

2012–2013
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

institūta zinātniskais sekretārs


2013–2018
Žurnāls "Letonica"
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
žurnāla galvenais redaktors

2017
National Library of Latvia
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Vadošais pētnieks.

ApbalvojumiKārļa Dziļlejas fonda balva
2004

LZA Zentas Mauriņas balva
2007

LZA nozīmīgākie sasniegumi zinātnē
Literary History and Popular Enlightenment in Latvian Culture
Pateicības raksts par 2017. gada sasniegumu teorētiskajā zinātnē
2018

Näitan 13 üksusest 1-13.
#KohtKuupäevTüüpVietas tipsTeksta fragments
   
1Mežrožu iela 5, Carnikava
(Mežrožu iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163)
1984 - 2007ResidenceĒka, māja
2Rīga
(Rīga)
07.09.1984Birth placePilsēta
3Avotu iela 44, Rīga
(Avotu iela 44, Rīga, LV-1009)
1991 - 2002EducationĒka, māja
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2002 - 2013EducationĒka, māja
5Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2006Working placeĒka, māja
6Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2008 - 2012Working placeĒka, māja
7Freiburga
(Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany)
2009EducationPilsēta
8Greifsvalde
(Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)
2010EducationPilsēta
9Veimāra
(Weimar, Thuringia, Germany)
2011EducationPilsēta
10Rozenkranca iela 6, Tallina, Igaunija
(Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, Estonia)
2011EducationĒka, māja
11Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2012 - 2013Working placeĒka, māja
12Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2013 - 2018Working placeĒka, māja
13Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2017Working placeĒka, māja

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.