Mirdza Bendrupe

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Werke: Author (64); Translator (1); Author of the comment (1); Person of reception (40)

Illustrationen: Person in photo(4)

NameMirdza Bendrupe
Zusätzliche NamenLija Mirdza Bendrupe, Lija Mirdza Skuča
ZusammenfassungMirdza Bendrupe (1910–1995), dzejniece un rakstniece. Pirmajos dzejoļu krājumos "Dzīvība" (1937) un "Pie jūras" (1939) – filozofiski dzīves jēgas meklējumi. Stāstos un novelēs "Majestāte un pērtiķis" (1938) un "Dieva viesuļi" (1942) turpinājusi modernās psiholoģiskās noveles tradīcijas, akcentējot līdzjūtību pret visu dzīvo.
Persönliche InformationDzimusi zemnieka Paula Ludvika Bendrupa un skolotājas un literātes Emīlijas Kristīnes Bendrupes (dzimusi Baltgalve) ģimenē.
Tēvs Pauls Ludviks Bendrups par piedalīšanos 1905. gada revolūcijā vairākus gadus sēdējis Jelgavas cietumā.
Māte – mājskolotāja, kas jaunībā arī atdzejojusi.
1914: ģimene bēgļu gaitās dodas uz Maskavu.
1917: pēc tēva slimības un nāves māte ar abām meitām atgriežas Latvijā.
1924: beigusi pamatskolu Jelgavā.
1925–28: mācījusies Rīgas 1. ģimnāzijā, taču grūtu materiālo apstākļu dēļ viņai no pēdējās klases jāizstājas un jāpelna iztika ar dažādiem darbiem.
Strādājusi par mašīnrakstītāju un tulkotāju Latvijas Nacionālajā Operā.
1936. gada 22. novembris: laulības ar mākslinieku Jāni Skuču (1908–1998) (laulība šķirta 1939. gada 10. augustā).
1947–48: strādājusi Rīgas kinostudijā par vecāko redaktori.
Tulkojusi Rīgas kinostudijai filmu tekstus dublāžai, kādu laiku darbojusies Dubultos milicijas bērnu istabā. Visvairāk nodarbojusies ar tulkošanu.
1956: tikusi uzņemta Rakstnieku Savienībā.
1957: pirmo reizi nokļuvusi Krimā.
No 1960. gadu vidus līdz 1978: dzīvojusi galvenokārt Plaņerskā (Koktebelē), Krimā.
Professionelle Tätigkeit1926: pirmā publikācija – dzejolis "Bij pusnakts..." laikrakstā "Jaunākās Ziņas" (14. septembrī).
1940: žurnālā "Daugava" sāk, bet nepabeidz publicēt (ar 7. numuru žurnāls pārstāj iznākt) Bendrupes romānu "Trešā paaudze". Manuskripts vēlāk gājis bojā.
Pēc kara Bendrupe strādāja kinostudijā, tulkoja no krievu valodas dzejoļus, dziesmu tekstus, stāstus, bērnu grāmatas.
Nozīmīgi ir Aleksandra Puškina un Mihaila Ļermontova darbu atdzejojumi.
Kopš 1965: atsākta dzejoļu publicēšana periodikā.

Dzeja

"Dzīvība" (1937)
"Pie jūras" (1939)

"Nerimas balss" (1967)
"Vētras acs" (1969)
"Ceļa gaita" (1970)
"Pilna krūze mēnesnīcas" (1974)
"Buramie vārdi" (1979)
"Viss ir tagad. Tepat" (1980)
"Lukturu aizdedzinātājs" (1986)
"Sirds apziņa" (1991)

Proza

"Majestāte un pērtiķis" (1938)
"Dieva viesuļi" (1942)
"Trešā paaudze" ("Daugava", 1940, 1-7) (nepabeigts romāns)
"Skudru Meistars un viņa ļaudis" (daļēji periodikā 1942-43) (līdzību cikls)

"Upe izkāpj no krastiem" (1957)
"Visskaistākais dārzs" (1960)
"Pie durvīm klauvē" (1961)
"Vilkumigas iekarotājs" (1963)
"Degošie raksti" (1963)


Ārzemju autoru darbu atdzejojumi un tulkojumi

1948: Barto, Agnija. "Meitene raudule" (dzeja bērniem) (LVI).
1948: Barto, Agnija. "Pirmās klases skolniece" (LVI).
1948: Zolotovs, Vasīlijs. "Meža draugi" (LVI).
1950: Barto, Agnija. "Es dzīvoju Maskavā" (dzeja bērniem) (LVI).
1951: Ševčenko, Tarass. "Izlase" (atdzejojuši: M. Ķempe, V. Dāvids, P. Bārda, M. Bendrupe, J. Plaudis) (LVI).
1952: Sčipačovs, Stepans "Pavļiks Morozovs" (LVI).
1962: Tjutčevs, Fjodors. "Dzeja" (Kopā ar Vladimiru Kaijaku) (Liesma).
1962: Ļermantovs, Mihails. "Mciri; Bēglis" ("Mciri" atdzejojusi M. Bendrupe; "Bēglis" atdzejojis R. Egle) (LVI).
1966: Tendrjakovs, Vladimirs "Stāsti" (Liesma).
1972: Fets, Afanasijs. "Izlase" (Liesma).
1974: Puškins Aleksandrs. "Jevgeņijs Oņegins" (Liesma).
1981: Tjutčevs, Fjodors. "Lirika" (no krievu valodas atdzejojuši: Mirdza Bendrupe, Māris Čaklais, Olafs Gūtmanis, Vladimirs Kaijaks, Monta Kroma un Māra Misiņa) (Liesma).
1985: Baratašvili, Nikolozs. "Spārnotais zirgs" (no gruzīnu valodas parindeņiem atdzejojusi un pēcvārdu sarakstījusi Mirdza Bendrupe) (Liesma).
1996: "Bhagavadgītā" (Izmantojot autoritatīvus avotus vairākās valodās, tulkojusi Mirdza Bendrupe; Viktora Ivbuļa priekšvārds, zinātniskā konsultācija un glosārijs) (Jāņa sēta).
Galerie der Zitate

Par dzejoļu krājumu "Dzīvība" (Zemnieka Domas, 1937)

Mirdzas Bendrupes dzejoļu grāmatas lielāko daļu aizņem balādes, un jau šis apstāklis raksturo visu viņas dzeju. Ļoti oriģinālie sižeti, krāsainā, gleznām pārbagātā valoda ir apliecinājums, ka Bendrupe spēj dot mākslinieciski augsti vērtējamu dzeju. Viņa nevēlas iet iemītus, viegli staigājamus ceļus, bet ar visu sava temperamenta sparu laužas neizbrienamos biezokņos, būdama allaž ziņkārīga vērotāja un baudītāja, nevaldāmu dziņu un ugunīga prieka saucēja.

P. Ats. Straume Nr. 30, 1.02.1937

Par stāstu krājumu "Majestāte un pērtiķis" (Valters un Rapa, 1938)

Mirdzas Bendrupes stāsti un noveles pieder nelielai, bet spožai un īpatnējai latviešu jauno stāstnieku plejādei, kuras prozas mākslu raksturo krāšņa, rūpīgi izkopta valoda, smalka psiholoģiska metode un augsta estētiska kultūra. (..) Tā ir pasaule, kurā valda Erots, kas iedvesis Mirdzā Bendrupē tādu ekstatisku dzīvības izjūtu, tādu varenu skurbumu, kāds nav nevienā citā latviešu rakstniecē. Visos viņas stāstos un novelēs izpaužas kāda asa un neremdināma jūteklība un garīgā mīla uz cilvēkiem, dzīvniekiem, stādiem, formām, krāsām un smaržām, uz visām šīs pasaules redzamām un neredzamām lietām. (..) Bendrupes stiprā puse nav viņas stāstu un noveļu fabula un kompozīcija, bet viņas skaistais, plastiskais un smalki izstrādātais stils, spilgtie, interesantie raksturu zīmējumi un psiholoģiskie sarežģījumi.

Ķempe, Mirdza. Brīvā Zeme, Nr. 96, 30.04.1938.

Par dzejoļu krājumu "Pie jūras" (Valters un Rapa, 1939)

Krājums nav liels, bet ļoti noskaņots saturā, un atsevišķie dzejoļi saistās viens ar otru kā poēmas daļas. Lasot uzteicamo apdāvinātās dzejnieces grāmatu, jāatzīst, ka latviešu jaunākajā lirikā sievietes dažkārt apliecinājušas lielāku talantu nekā vīrieši. Pie tam raksturīgi, ka šis talants ir vairāk intelektuālas un episkas, nekā liriskas dabas. "Pie jūras" uzskatāma par vienu no gatavākajām dzejoļu grāmatām, kas iznākušas 1939. gadā. Tā rāda dzejnieces lielo talantu un – galvenais – augšanu.

Dziesma, Fricis. Sējējs, Nr. 2, 1.02.1940

Par stāstu un noveļu krājumu "Dieva viesuļi" (K. Rasiņa apgāds, 1942)

Līdzīgi tam, kā Bendrupe no vienas puses pieķērusies zemei un cilvēkiem, no otras – skatās tiem pāri un aiziet reliģiskos meklējumos, viņas darbos gleznainība un fantāzija cīnās ar reliģisko un filozofisko domu, jeb pareizāk – tās tur viena otru līdzsvarā. Bez šīs domas viņas darbi zaudētu daudz no sava dziļuma, bet kailā doma varētu pārvērst mākslinieci sludinātājā. Bendrupei svešs ir sauss, lietišķs stāstījums. Viņas stilam, kā jau minēts, raksturīga gleznainība un tēlainība. Visas lietas viņa skata pirmreizējā gaismā, un visniecīgākajām no tām viņa piešķir nozīmību ar oriģināla salīdzinājuma, epiteta vai metaforas palīdzību. Sevišķi šī gleznainība izpaužas dabas tēlojumos, kur, apvienodamās ar spilgti izteikto ritmu, tā ienes darbā spēcīgu lirismu.

Sproģere, Otīlija. Latvju Mēnešraksts, Nr. 2, 1.01.1943
SaiknesVladimirs Kaijaks - Bijušais vīrs
Lija Bendrupe - Mutter
Jānis Skučs - Bijušais vīrs
NodarbesDichterin
Übersetzerin
Schriftstellerin
Birth time/place23.10.1910
Čūkšļi
Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
Residence1914–1918
Maskava
Moscow, Russia

1965–1976 (Datum ist ungenau)
Krima
Crimea, Ukraine

Plaņerska, Krima


1978
Rīga
Rīga
Education1924
Jelgava
Jelgava

Mācījusies pamatskolā Jelgavā.


1925–1928
Riga State Gymnasium No.1
Rīga
Rīga
Working place1937–1939
Latvian Nationa Opera
Aspazijas bulvāris 3, Rīga
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050

Tulkotāja.


1947
Riga Motion Pictures Studio

Vecākā redaktore. Vēlāk tulko filmu tekstus dublāžai.

Participation in organisations1956
Latvian Soviet Writers’ Union
Emigrated1914–1917
Maskava
Moscow, Russia

Ģimene bēgļu gaitās dodas uz Maskavu. Pēc tēva nāves atgriežas Latvijā.

Place/time of death30.07.1995
Rīga
Rīga
Burried14.09.1995
Apšuciems
Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads

Pelni izkaisīti Baltijas jūrā pie Apšuciema.

PreiseKultūras fonda prēmija
Pie jūras
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Pie jūras".
Literatūra
1940

Dzejas dienu balva
Viss ir tagad. Tepat
Balva piešķirta par krājumu "Viss ir tagad. Tepat".
Dzeja
1981

Dzejas dienu balva
Balva piešķirta par Mihaila Ļermontova poēmu jauniem atdzejojumiem Kopotos rakstos.
Atdzeja
1985Zeige 1-10 von 10 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Čūkšļi
(Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads)
23.10.1910(nicht gesetzt)Ēka, māja
2Krima
(Crimea, Ukraine)
1965 - 1976(nicht gesetzt)Reģions, apgabals
3Rīga
(Rīga)
1978(nicht gesetzt)Pilsēta
4Maskava
(Moscow, Russia)
1914 - 1918(nicht gesetzt)Pilsēta
5Rīga
(Rīga)
30.07.1995(nicht gesetzt)Pilsēta
6Maskava
(Moscow, Russia)
1914 - 1917(nicht gesetzt)Pilsēta
7Apšuciems
(Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads)
14.09.1995(nicht gesetzt)Ciems
8Jelgava
(Jelgava)
1924(nicht gesetzt)Pilsēta
9Rīga
(Rīga)
1925 - 1928(nicht gesetzt)Pilsēta
10Aspazijas bulvāris 3, Rīga
(Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050)
1937 - 1939(nicht gesetzt)Ēka, māja

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.