Rūdolfs Egle

Darbi: Darba autors (16); Tulkotājs (1); Atdzejotājs (1); Sastādītājs (1); Redaktors (3); Komentāra autors (4); Recepcijas persona (2)
VārdsRūdolfs Egle
Personiska informācijaEGLE Rūdolfs (1889.29.IV Druvienas pag. Mazvasaraudzos - 1947.17.XII Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - literatūrzinātnieks, tulkotājs, filol. z. k. (1945). Kārļa Egles brālis.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Druvienas pagastsk., Šļukuma Neibeizera min-jas sk., pēc tam Valmieras proģimnāzijā. 1906 iestājās A. Ķeniņa tirdzn., vēlāk reālsk. Rīgā. Tur par lit. skolotāju strādāja A. Saulietis, kura ietekmē E. pievērsās literatūrai. Skolu nepabeidzis, E. devās mācīties uz Drēzdenes konservatoriju (1910), taču karaklausības dēļ bija spiests pēc nepilna gada atgriezties. E. nokārtoja reālsk. gala pārbaudījumus un studēja komerczinātnes Rīgas Politehn. inst. (1911-1914), bet studijas nebeidza un strādāja laikr. "Latvija". Sākoties Rīgas evakuācijai, E. 1915 nonāca Petrogradā, kur kopā ar A. Gulbi noorganizēja laikr. "Jaunās Pēterpils Avīzes" (1915-16).
Pirmā publikācija - dzejolis "Bērns" laikr. "Dzimtenes Vēstnesis" lit. piel. 1908 (74. nr.). Recenz. un rakstus E. public. periodikā no 1914. No 1917 E. Petrogradā strād. Krievijas ZA b-kas Slāvu nodaļā, 1918-22 bija šās nod. vadītājs. E. apguva literatūrzinātni, īpaši formāli estētisko metodi, klausoties lekcijas Petrogradas univ. un Mākslas inst. lit. fakultātē. 1922 atgriezās Ljā un iesaistījās Kultūras fonda darbā, 1924-34 bija tā inspektors, no 1924 Bibliotēku pad. sekretārs, no 1929 priekšsēdētājs. Kopā ar brāli K. Egli rediģēja kritikas un grāmatn. žurn. "Latvju Grāmata" (1922-31), kurā publicētas daudzas E. recenz. par jaunizdotajām grām. un vairāki raksti. 1926-29 un 1931-32 E. bija Latvju rakstnieku un žurnālistu arodb-bas priekšsēdētājs. E. noorganizēja un vadīja savu lit. studiju (1935-40). Rediģēja K. Veidenbauma Rakstus (1925; arī sar. biogr.). Ar plašām E. monogr. apcerēm (izd. arī grāmatās) un komentāriem publicēti E. Veidenbauma Raksti (1926), J. Poruka (1930) un K. Skalbes (1939) kopoti raksti. Kopā ar A. Upīti sar. "Pasaules rakstniecības vēsturi" (1-4, 1930-34). 1934 E. sakārtojumā publicēta antol. "Latvju lirika". Ar E. apceri un komentāriem iznāca V. Šekspīra "Darbi" (1, 1938). 1940-41 E. aktīvi piedalījās LPSR Rakstnieku sav. darbā. Par šā laika aktīvo sab. darbību hitler. okupācijas laikā E. vairākus mēnešus turēja apcietinājumā.
1944-47 E. vadīja LVU Filol. fak. Literatūras teorijas un Vispārīgās lit. katedru (no 1944 doc., no 1946 prof.), 1946-47 bija arī LPSR ZA Val. un lit. inst. direktora vietn. zin. darbā. E. sast. un komentējis M. Ļermontova Rakstus (1-2, 1945-46, 2. sēj. arī 1941), H. Heines "Izlasi" (1, 1948) u.c. Tulkojis M. Ļermontova "Mūsu laiku varonis" (1927), V. Šekspīra, G. de Mopasāna, V. Vitmena u.c. rakstn. darbus. E. public. periodikā par lit. vēstures, kritikas, tekstol. un tulkošanas jaut. vairākus rakstus, kuros uzsvēris literārā teksta un stila analīzes nepieciešamību gan atsevišķu lit. darbu, gan arī plašāku lit. parādību izprašanai. E. recenzijās sniegta vērtējamā darba formas analīze, tas aplūkots kā relatīvi autonoma lit. mākslinieciska vienība, ko veido formas un satura sintēze. Daļa E. rakstu sakopota izlasē "Raksti par literatūru" (1989).
L. Sirsone S. Darbīgā mūža lielais devums // Egle R. Raksti par literatūru. R., 1989 [lit.]; t.p. Rūdolfu Egli pieminot // Karogs, 1989, 4; Vecgrāvis V. Rūdolfa Egles dzejas kritiķa principi // Varavīksne. 1989. R., 1989.
E. Knope
SaiknesElza Egle - Sieva
Kārlis Egle - Brālis
Nodarbestulkotājs
zinātnieks
literatūrzinātnieks
Dzimšanas laiks/vieta29.04.1889

Druviena
Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads
Dzimis Druvienas pagasta "Mazvasaraudzos".
Izglītošanās laiks/vieta
mācījies
mācījies Druvienas pagastskolā

mācījies
Druviena ?
mācījies Šļukuma Neibeizera ministrijas skolā

studējis
klausījies lekcijas Petrogradas universitātē un Mākslas institūta literatūras fakultātē

1905

mācījies
mācījies Liepiņa Valmieras proģimnāzijā

1906–1907

mācījies
mācījies A.Ķeniņa tirdzniecības skolā Rīgā

1907–1909

mācījies
mācījies A.Ķeniņa reālskolā Rīgā

1910

studējis
studē Drēzdenes konservatorijā

1911

citi izglītības veidi
nokārtojis reālskolas gala pārbaudījumus

1911–1914

studējis
studē komerczinātnes Rīgas Politehniskajā institūtā (studijas nebeidz)
Miršanas laiks/vieta17.07.1947

Rīga
Rīga
ApglabātsRīga
Rīga
Apbedīts Raiņa kapos.
ApbalvojumiKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par monogrāfiju "Eduards Veidenbaums dzīvē un darbos".
Literatūra
1928